ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานหน้าร้านได้ (ภาษาไทใหญ่)

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021