ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายในสังคมไทย (ภาษาไทใหญ่)

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิสตรี
เผยแพร่ 2021