ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

การเว้นระยะหางทางสังคม(Social Distancing) ภาษาไทใหญ่

SocialDistancing

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด อินโฟกราฟฟิกส์
ประเด็น โควิด 19
เผยแพร่ 2020