ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

แรงาน MOU สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ (ภาษาพม่า)

publication
ภาษา พม่า
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021