ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

งานที่แรงงานข้ามชาติทำได้โดยมีนายจ้างจำนวน 8 งาน (ภาษาพม่า)

publication
ภาษา พม่า
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021