ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานหน้าร้านได้ (ภาษาพม่า)

publication
ภาษา พม่า
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021