ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Migrant's Poem Vol.3

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด กลอนแรงงาน
ประเด็น สิทธิแรงงาน
ประเด็น สื่อ
ประเด็น สุขภาพ
เผยแพร่ 2015