ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

งานที่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติทำตามกฎหมายระหว่างประเทศ

publication
ภาษา พม่า
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021