ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

Dream out of Reach: A Living Wage for Women Migrant Workers in Thailand

publication
ภาษา พม่า
ชนิด นโยบายโดยย่อ
ประเด็น นโยบายแรงงาน
ประเด็น สิทธิผู้หญิง
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2018