ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

7 ข้อความที่ควรระวังการพูด (ภาษาไทใหญ่)

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น ความรุนแรง
เผยแพร่ 2021