ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

งาน 18 งานที่แรงงานข้ามชาติทำได้โดยมีเงื่อนไข (ภาษาไทใหญ่)

publication
ภาษา ไทใหญ่
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2021