ภาษา
ชนิด
ประเด็น
เผยแพร่

งานที่ให้แรงงานข้ามชาติทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน

publication
ภาษา พม่า
ชนิด อินโฟกราฟิกส์
ประเด็น สิทธิแรงงาน
เผยแพร่ 2022