ขอเชิญชวนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่เชียงใหม่ และ แม่สอด ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

Photo contest