เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ โดยทีมสื่อและทีมสุขภาพฯ ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ฟังสถานีวิทยุแมพเรดิโอ ณ บ้านป่าเหมือด  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์องค์กร สถานีวิทยุแมพเรดิโอ แนะนำแอฟแมพเรดิโอ แจกสื่อของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ  สอบถามความคิดเห็นของผู้ฟัง ให้ข้อมูลขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงาน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ โดยทีมสื่อและทีมสุขภาพฯ ได้ลงพื้นที่พบปะผู้ฟังสถานีวิทยุแมพเรดิโอ ณ บ้านป่าตอง ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์องค์กร สถานีวิทยุแมพเรดิโอ แนะนำแอฟแมพเรดิโอ แจกสื่อของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เล่นเกมแจกรางวัล สอบถามความคิดเห็นของผู้ฟัง เพื่อนำมาพัฒนารายการต่อไป และทีมสุขภาพฯ ได้คัดกรองวัณโรคให้กับแรงงาน

 

ข้อเสนอกรณีการตรวจจับแรงงานข้ามชาติ กิจการก่อสร้างในความผิดทำงานผิดประเภท