โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติและผู้อพยพจากประเทศเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทย ที่มักถูกมองข้ามหรือถูกตีตราไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน และผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งทางร่างกายและจิตใจ โครงการฯ สนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู้หญิงให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิเบื้องต้นและสร้างศักยภาพให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ การศึกษา และบริการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยโครงการนี้จะทำงานในพื้นที่เชียงใหม่และแม่สอด

เกี่ยวกับโครงการ

ด้วยสาเหตุของสภาพการเมืองและเศรษฐกิจอันย่ำแย่ในประเทศเมียนมาทำให้ประชาชนเมียนมาจำนวนมากรวมทั้งครอบครัวต้องอพยพมายังประเทศไทย บางคนก็เลือกที่จะมาแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในชีวิต แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่ทำให้แรงงานข้ามชาติเดินทางมา พวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายและความยากลำบากต่างๆ ในการดำรงชีวิตและเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย พวกเขามีความเปราะบางในการถูกเลือกปฏิบัติ กีดกัน และเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิด ผู้หญิงจำนวนมากจากประเทศเมียนมาถูกกระทำความรุนแรงในทุกขั้นตอนของการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่อยู่ในประเทศเมียนมา ระหว่างการเดินทางอพยพมายังประเทศไทย ตลอดจนการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทยหรือการเดินทางกลับประเทศ กลุ่มเด็กและเยาวชนข้ามชาติมีอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เนื่องจากนโยบายที่ไม่สอดคล้อง เช่น อายุการเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเข้าถึงการศึกษา และเอกสารของพ่อแม่ เป็นต้น ครอบครัวมีความจำเป็นในการเข้าถึงบริการหรือเอกสารที่จำเพาะ เช่น สูติบัตร หรือวุฒิการศึกษา ดังนั้นทางโครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงจึงเน้นการให้ข้อมูล การช่วยให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามเข้าถึงบริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการเสริมพลังและสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้หญิง ตระหนักถึงสิทธิและสามารถปกป้องตนเองจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

กิจกรรมของโครงการ