โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้อพยพจากประเทศพม่าในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้อพยพที่มักถูกกีดกันหรือขาดการเหลียวแล ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน, ผู้หญิง, ครอบครัวของผู้อพยพ ตลอดจนผู้อพยพที่เผชิญภาวะวิกฤตทั้งทางร่างกายและจิตใจให้สามารถเข้าถึงการ บริการได้อย่างทั่วถึง

เกี่ยวกับโครงการ

แรงงานข้ามชาติแทบจะทั้งหมดต้องเผชิญกับความลำบากและอันตรายในประเทศไทย  ต้องพบกับอุสรรคต่างๆนานาในการใช้สิทธิของตน นอกจากนั้นผู้อพยพบางกลุ่มยังพบกับความเสี่ยงที่จะถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกัน รวมทั้งถูกล่วงละเมิดโดยผู้กระทำผิดไม่ได้รับการลงโทษมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  กล่าวคือ  ผู้หญิงจากประเทศพม่าส่วนหนึ่งได้รับความรุนแรงตั้งแต่อยู่ในประเทศพม่า, ระหว่างเดินทางอพยพมายังประเทศไทย และระหว่างการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทย  อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติหนุ่มสาวหรือเยาวชนข้ามชาติก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีความแน่นอนใน การเข้าถึงสิทธิจากนโยบายต่างๆ   ด้วยเงื่อนไขทางด้านอายุที่มีการกำหนดอายุของการเป็นแรงงาน  รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษา  เป็นต้น  ด้วยสาเหตุของสภาพเศรษฐกิจการเมืองอันย่ำแย่ในประเทศพม่าทำให้ ประชาชนจากประเทศพม่าจำนวนมากพร้อมด้วยครอบครัวได้อพยพเข้ามายังประเทศไทย  ซึ่งต่อมาทำให้พวกเขาต้องการเข้าถึงการบริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการจดทะเบียนของบุคคลในครอบครัวหรือผู้ติดตามแรงงาน เช่น การได้รับเอกสารยืนยันการเกิด  การเข้าโรงเรียน และการได้รับหนังสือรับรองต่างๆ  นอกจากนั้นสถานการณ์ในประเทศพม่ายังส่งผลให้ภาวะสุขภาพพลานามัยของประชาชน ชาวพม่าไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร  จึงส่งผลให้เมื่อแรงงานข้ามชาติชาวพม่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วยสุขภาพที่ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายและเจ็บป่วยได้ง่ายยิ่งขึ้น และในระหว่างที่แรงงานข้ามชาติได้รับการรักษาพยาบาลนั้น  พวกเขาก็ต้องการสถานที่พักอันปลอดภัยเพื่อรอรับการรักษาตามนัด หรือเพื่อพักฟื้นอาการเจ็บป่วย

กิจกรรมของโครงการ