โครงการสื่อ (MMM)

โครงการสื่อ ให้การสนับสนุนทุกโครงการในการผลิตสื่อในภาษาของแรงงานข้ามชาติ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย กฏหมาย สิทธิและสุขภาพ ในรูปแบบของการกระจายเสียงวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เสียง วีดีโอ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ สื่อของมูลนิธิแมพผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติ คือ พม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   รวมทั้งภาษาลาหู่ในบางกรณี  ด้วยจุดประสงค์เพื่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ชุมชนแรงงาน  นอกจากโครงการสื่อจะผลิตสื่อต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนแรงงาน ข้ามชาติแล้ว ก็ยังให้การสนับสนุนการทำงานของแต่ละโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ในการผลิตสื่อเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน  สิทธิผู้หญิง สิทธิสุขภาพ  สื่อที่ผลิตมีความหลากหลายทั้งโสตทัศนวัสดุและสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ให้คลอบคลุมทุกประเด็นสถานการณ์ที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ  สื่อต่างๆของแมพได้รับการแจกจ่ายไปยังห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลชุมชนแรงงาน เป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นแมพยังได้ผลิตสื่อในภาษาไทยและอังกฤษในโอกาสพิเศษเพื่อใช้ในการ รณรงค์และการเผยแพร่ความรู้  ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ 10 ของมูลนิธิฯ และ รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก 

กิจกรรมของโครงการ