มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

                  มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปซึ่ง มุ่งประเด็นการทำงานไปที่การบริหารจัดการทั่วไปอันประกอบด้วย  เรื่อง เจ้าหน้าที่, การเงินและการบัญชี,  อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, สำนักงาน, นโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน, และงานเลขานุการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

เจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบการทำบัญชีและสนับสนุนงานด้านบัญชีและการเงินแก่ผู้จัดการฝ่ายการเงินทั้งสำหรับรายงานการเงินประจำเดือน รายงานไตรมาศและรายงานประจำปี สำหรับมูลนิธิฯและแหล่งทุน

เจ้าหน้าที่บัญชีจะรายงานโดยตรงไปยังผู้จัดการฝ่ายการเงินและ ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะให้คำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือน และเรื่องการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่บัญชีทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในวันทำงานปกติ และได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของการทำงานที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์