มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมูลนิธิแมพ คือองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) ระดับท้องถิ่น ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าซึ่งอยู่ อาศัยและทำงานในประเทศไทย โดยผ่านวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • อำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพ
  • ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ, กฎหมาย รวมทั้ง นโยบายและประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ
  • จัดการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวีเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกันของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งความพยายามในการปฏิสัมพันธ์กันทั้งในและระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติ
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นตัวแทนแรงงานข้ามชาติในการเรียกร้องความยุติธรรม
  • เสนอแนะแนวทางและรณรงค์ให้ได้มาซึ่งนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ
  • ประสานงานกับภาคประชาสังคมไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในบริบทของพหุวัฒนธรรม
แมพเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์”

วิสัยทัศน์
เป้าหมายสูงสุดในการทำงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรง งานกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ในอนาคตประชาชนจากประเทศพม่าจะต้องมีสิทธิอยู่อาศัยในบ้านเกิดเมืองนอนของตน เอง และมีสิทธิที่จะอพยพอย่างปลอดภัย รวมทั้งผู้อพยพทั้งหมดจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ มีอิสรภาพ และได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

แมพเริ่มต้นอย่างไร

 

 ใน ปีพ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ได้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าจำนวนกว่าพันคนเข้ามาทำงานในจังหวัด เชียงใหม่ ในงานก่อสร้างโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร และโรงพยาบาลต่างๆในตัวเมือง ณ เวลานั้น แทบจะไม่มีการจัดสวัสดิการเพื่อแรงงานข้ามชาติเลย เมื่อแรงงานเหล่านี้พยายามที่จะเข้ารับการบริการด้านสุขภาพก็พบอุปสรรคทาง ด้านภาษา และค่าธรรมเนียมสูงเกินกว่าที่แรงงานฯจะสามารถจ่ายได้  ดัง นั้นกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจึงได้ริเริ่มหา

 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้สามารถแปลภาษาที่โรงพยาบาล  รวม ทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในชุมชนแรง งานฯต่อไป โดยในช่วงเริ่มต้นนี้ได้เน้นการทำงานกับชุมชนแรงงานก่อสร้างเป็นอันดับแรก  ต่อ มามูลนิธิแมพได้มีความสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่นและได้รับความไว้วางใจจนกลาย เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแรงงานข้ามชาติ ทำให้พบว่ามีปัญหาต่างๆ มากมายที่แรงงานข้ามชาติได้รับ มูลนิธิแมพจึงขยายขอบเขตการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้สามารถร่วมแก้ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต่อ มามูลนิธิแมพได้เริ่มทำการออกอากาศในภาษาชาติพันธุ์สามภาษาคือ ภาษาพม่า กะเหรี่ยงและ ไทใหญ่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขอนามัย ซึ่งในขณะนั้นมูลนิธิแมพยังเป็นที่รู้จักกันในนาม โครงการแมพ หรือโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพ (MAP: Migrant Assistance Programme) นอกจากนั้นแมพยังได้ก่อตั้งบ้านพักฉุกเฉินขึ้นสำหรับ ผู้อพยพที่ต้องการที่พักและการดูแลในภาวะวิกฤตอีกด้วย

 

ในปีพ.ศ.2545 (ค.ศ.2002 ) มูลนิธิแมพได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กฎหมายไทย โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์” แต่ยังคงใช้ชื่อตามตัวอักษรย่อ MAP(แมพ)ซึ่งได้กลายเป็นชื่อที่ได้รับความคุ้นเคยสำหรับกลุ่มชุมชนแรงงานข้ามชาติ

ทำงานกับเรา
อาสาสมัครและฝึกงาน