พันธกิจของแมพ

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งมั่นมุ่งมานะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ สามารถเข้าถึงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิแรงงาน สิทธิสุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และกฎหมายในภาษาของตนเอง ต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบต่อแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและครอบครัว และส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไทย

ช่องยูทูปของแมพ

โครงการสิทธิแรงงาน (LRA)

Image

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA)

Image

โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE)

Image

โครงการสื่อ (MMM)

Image

MAP Facebook

MIC Burmese Facebook

MAP Radio Facebook

MIC Shan Facebook

สื่อสิ่งพิมพ์ล่าสุด

+66 53 328 134
map@mapfoundationcm.org

9/34 หมู่ หมู่บ้านอิงดอย ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300