พันธกิจของแมพ

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งมั่นมุ่งมานะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ สามารถเข้าถึงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิแรงงาน สิทธิสุขภาพ ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และกฎหมายในภาษาของตนเอง ต่อสู้กับการเอารัดเอาเปรียบต่อแรงงานข้ามชาติ ผู้หญิงและครอบครัว และส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไทย

ช่องยูทูปของแมพ

มูลนิธิแมพ แฟนเฟจ

แมพเรดิโอ แฟนเฟจ

+66 53 328 134
map@mapfoundationcm.org
63/30 ซ.4 ม.8 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200