User

MAP Radio

Thailnad 27-05-2022
Image

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း ၸတ်းလူၺ်ႈ - သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 19.00 –20.00 MAP Radio, FM 99 MHz

User

MAP Radio

Thailnad 27-05-2022
Image

လၢႆးၵၢၼ် - သဵင်ၶၢဝ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း ၸတ်းလူၺ်ႈ - သၢႆမွၵ်ႇႁွမ် ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 19.00 –20.00 MAP Radio, FM 99 MHz

User

MAP Radio

Thailnad 27-05-2022
Image

လၢႆးၵၢၼ် - ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈၽိင်ႈႁိမ်းႁွမ်း ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 18.00 –19.00 MAP Radio, FM 99 MHz

User

MAP Radio

Thailnad 27-05-2022
Image

လၢႆးၵၢၼ် - တၢင်းႁူႉပွတ်းတွၼ်ႈ ၸတ်းလူၺ်ႈ - ၸၢမ်ၽွၼ်း ဝၼ်းသုၵ်း ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 17.00 – 18.00 MAP Radio, FM 99 MHz