มูล นิธิแมพคือองค์กรพัฒนาเอกชน(NGO) ระดับท้องถิ่น ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมศักยภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าซึ่งอยู่ อาศัยและทำงานในประเทศไทย โดยผ่านวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

  • อำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพ

  • ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ, กฎหมาย รวมทั้ง นโยบายและประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ

  • จัดการอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค  รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องเอชไอวีเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกันของแรงงานข้ามชาติรวมทั้งความพยายามในการปฏิสัมพันธ์กันทั้งในและระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติ

  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเป็นตัวแทนแรงงานข้ามชาติในการเรียกร้องความยุติธรรม

  • เสนอแนะแนวทางและรณรงค์ให้ได้มาซึ่งนโยบายที่คุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ

  • ประสานงานกับภาคประชาสังคมไทยเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในบริบทของพหุวัฒนธรรม

แมพเป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้ชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์”

 

วิสัยทัศน์


เป้าหมายสูงสุดในการทำงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรง งานกลุ่มชาติพันธุ์ คือ  ในอนาคตประชาชนจากประเทศพม่าจะต้องมีสิทธิอยู่อาศัยในบ้านเกิดเมืองนอนของตน เอง และมีสิทธิที่จะอพยพอย่างปลอดภัย  รวมทั้งผู้อพยพทั้งหมดจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ มีอิสรภาพ และได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

วัตถุประสงค์  

  • เพื่อให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ  เป็นนโยบายที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง  ตามหลักสิทธิมนุษยชน

  • เพื่อให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติสามารถร่วมกันพัฒนาให้มีสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

  • เพื่อลดการเลือกปฏิบัติและสร้างความเข้าใจอันดี ในเรื่องสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศปลายทาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 14:56 น.