0001

เนื่องในวันที่ 20 กันยายน 2560 ทางโครงการ RFA ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดย องค์กรมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน(Help Without Frontiers) ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถ และความกล้าแสดงออก ของทั้งเยาวชนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะเด็กชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว   โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เยาวชนได้เข้าร่วมแสดงออก

ได้ร่วมสนุก การเข้าสังคม  การแสดงความคิดเห็น  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะ เดียวกันก็ได้ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะการรณรงค์ในเรื่องของการไม่ใช้ความรุนแรงต่อหญิงและเด็ก รวมไปถึงการสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับรู้และ เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และรู้จักวิธีป้องกันจากการได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ ทางโครงการ RFA ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เยาวชนชาวเมียนมาร์ที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้เยาวชนจำนวน 4 คน เพื่อที่จะเป็นตัวแทนบอกกล่าวความรู้สึกต่างๆ ภายในงานผ่านมูลนิธิแมพดังนี้

 

 

0002

003