001 (1)

การศึกษานั้นถือเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้  แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีเด็กอีกมากมายที่ยังขาดปัจจัยที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาเหล่านี้รวมไปถึงความเป็นอยู่ของเด็ก ดังนั้นทางโครงการของเราจึงได้เข้าไปมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ฐานะทางบ้านกลับได้เอื้ออำนวยทางด้านการเงินมากนัก  

 

001 (2)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางโครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ที่อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  (MAP FOUNDATION)  ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน  โดยในการนี้ได้เข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเด็กนักเรียนอาจารย์ผู้ประสานงาน และนักเรียนทั้ง 3 คนที่ห้องประชุมของโรงเรียน เพื่อดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 คนเป็นจำนวนเงินคนละ 5,000 บาท  หลังจากนั้นทางเราก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทั้งสามคน พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อดูสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยจากที่ได้เข้าไปสัมผัสและได้เห็นครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้งสามคนนั้น ยังคงขาดปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในครอบครัวที่ 2 ที่ได้เข้าไปเยี่ยม เป็นบ้านของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นบ้านหลังเล็กๆ ซึ่งมีแค่ห้องเดียวเท่านั้น หลังคาบ้านมีรอยรั่วเป็นจำนวนมาก โดยแน่นอนว่าไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยอย่างแน่นอน แต่ครอบครัวนี้ก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ เนื่องจากฐานะทางครอบครัว นอกจากนั้นแล้วเด็กบางคนยังไม่มีเอกสารทางกฎหมายอย่างชัดเจน เช่น ใบเกิด ของเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมไปถึงพ่อแม่ของเด็กหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อีกคนหนึ่งได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้ต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวอีกสองคน แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง          

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของเด็กๆเหล่านี้ผ่านทางการมอบทุนการศึกษา ทำให้เห็นถึงชีวิตอีกหลายชีวิตที่ยังคงดำเนินชีวิตไปอย่างไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรและยังรอความช่วยเหลืออีกหลายๆด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กเหล่านี้ ทั้งด้านความเป็นอยู่และที่อยู่อาศัย และที่สำคัญคือด้านการศึกษาที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิตอีกประการหนึ่ง นอกเหนือ จากความจำเป็น ด้านที่อยู่อาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่ม  เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนเหล่านี้ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

 

001 (6)

001 (7)

001 (8)