โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (RFA)

โครงการ สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้อพยพจากประเทศพม่าในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้อพยพที่มักถูกกีดกันหรือขาดการเหลียวแล ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน, ผู้หญิง, ครอบครัวของผู้อพยพ ตลอดจนผู้อพยพที่เผชิญภาวะวิกฤตทั้งทางร่างกายและจิตใจให้สามารถเข้าถึงการ บริการได้อย่างทั่วถึง

ความเป็นมา

แรงงานข้ามชาติแทบจะทั้งหมดต้องเผชิญกับความลำบากและอันตรายในประเทศไทย  ต้องพบกับอุสรรคต่างๆนานาในการใช้สิทธิของตน นอกจากนั้นผู้อพยพบางกลุ่มยังพบกับความเสี่ยงที่จะถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกัน รวมทั้งถูกล่วงละเมิดโดยผู้กระทำผิดไม่ได้รับการลงโทษมากกว่ากลุ่มอื่นๆ  กล่าวคือ  ผู้หญิงจากประเทศพม่าส่วนหนึ่งได้รับความรุนแรงตั้งแต่อยู่ในประเทศพม่า, ระหว่างเดินทางอพยพมายังประเทศไทย และระหว่างการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทย  อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติหนุ่มสาวหรือเยาวชนข้ามชาติก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีความแน่นอนใน การเข้าถึงสิทธิจากนโยบายต่างๆ   ด้วยเงื่อนไขทางด้านอายุที่มีการกำหนดอายุของการเป็นแรงงาน  รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษา  เป็นต้น  ด้วยสาเหตุของสภาพเศรษฐกิจการเมืองอันย่ำแย่ในประเทศพม่าทำให้ ประชาชนจากประเทศพม่าจำนวนมากพร้อมด้วยครอบครัวได้อพยพเข้ามายังประเทศไทย  ซึ่งต่อมาทำให้พวกเขาต้องการเข้าถึงการบริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการจดทะเบียนของบุคคลในครอบครัวหรือผู้ติดตามแรงงาน เช่น การได้รับเอกสารยืนยันการเกิด  การเข้าโรงเรียน และการได้รับหนังสือรับรองต่างๆ  นอกจากนั้นสถานการณ์ในประเทศพม่ายังส่งผลให้ภาวะสุขภาพพลานามัยของประชาชน ชาวพม่าไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเท่าที่ควร  จึงส่งผลให้เมื่อแรงงานข้ามชาติชาวพม่าเข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วยสุขภาพที่ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายและเจ็บป่วยได้ง่ายยิ่งขึ้น และในระหว่างที่แรงงานข้ามชาติได้รับการรักษาพยาบาลนั้น  พวกเขาก็ต้องการสถานที่พักอันปลอดภัยเพื่อรอรับการรักษาตามนัด หรือเพื่อพักฟื้นอาการเจ็บป่วย

 

โครงการย่อยภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง

บ้านพักฟื้นชั่วคราว

 มูลนิธิแมพได้ให้การช่วยเหลืแก่แรงงานข้ามชาติผู้ประสบกับวิกฤตการณ์รวมทั้ง จัดหาที่พักและให้การดูแลในกรณีที่จำเป็น  เพราะระบบการให้บริการของหน่วยงานราชการไทยนั้น คอนข้างที่จะมีขั้นตอนซับซ้อนอยู่พอสมควร  อันทำให้แรงงานข้ามชาติเผชิญกับอุปสรรคทางด้านภาษา  และค่าบริการที่แพงลิ่ว  นอกจากนั้นในยามวิกฤตก็มักจะไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่พอจะให้ความช่วยเหลือ ได้  ยิ่งทำให้การรับบริการเหมือนจะเป็นการเพิ่มความหวาดกลัวให้แก่แรงงานข้าม ชาติมากยิ่งขึ้น  ทางมูลนิธิแมพได้ช่วยให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงระบบการบริการ  รวมทั้งบริการแปลภาษาที่โรงพยาบาลโดยความช่วยเหลือของแรงงานข้ามชาติด้วย กัน  และการไปเยี่ยมบ้านในกรณีที่จำเป็นอีกด้วย  ทั้งนี้แรงงานข้ามชาติที่มีอาการเจ็บป่วยหรืออยู่ในภาวะวิกฤตส่วนมากมักจะ สูญเสียงาน  จึงทำให้พวกเขาต้องการการสนับสนุนด้านที่พักอันปลอดภัยรวมทั้งการดูแล  ทางมูลนิธิแมพมีบ้านพักฟื้นที่สามารถรองรับแรงงานข้ามชาติได้ประมาณ 30-40 คนและแต่ละคนสามารถอยู่พักได้นานประมาณ 1-2 เดือน  นอกจากนั้นยังให้การรองรับสำหรับผู้อพยพที่ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายจากคลีนิคแม่ตาว (http://www.maetaoclinic.org/) ที่ต้อง การเข้ารับการรักษากรณีพิเศษจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมที่บ้านพักฟื้นได้จัดให้ผู้มาพักพิงได้แก่  ชั้นเรียนภาษาไทย และกิจกรรมสำหรับเด็ก 

 

 โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้หญิง

 เครือข่ายกลุ่มการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้หญิงเป็นเครือข่ายสำหรับเด็ก หญิงและผู้หญิงที่ทำงานอยู่ตามชายแดนไทยพม่าซึ่งได้พบปะกันเดือนละหนึ่ง ครั้งในแต่ละพื้นที่  และตัวแทนจากกลุ่มผู้หญิงจากพื้นที่ต่างๆได้มาพบปะกันอีกปีละหนึ่งเพื่อมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้งมีการเสวนากันในประเด็นที่กำลัง ได้รับความสนใจรวมทั้งหัวข้อต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ  ความรุนแรงต่อผู้หญิง  สิทธิและการวางแผนครอบครัว  การจัดการประชุมพบกลุ่มแลกเปลี่ยนของผู้หญิงประจำเดือนนี้  เดิมทีนั้นได้ริเริ่มขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยเป็นการประชุมกันของผู้หญิงจากชาติพันธุ์ต่างๆได้มาพูดคุยบอกเล่าสถานกา ณ์ และร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน  ต่อมาแนวคิดนี้แพร่หลายไปตามแนวชายแดน  ทำให้ผู้หญิงอพยพและผู้หญิงผู้ลี้ภัยได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มของตนเองตามชายแดน ไทยพม่า ประมาณ 10 กลุ่ม  รวมถึงกลุ่มฯในชายแดนประเทศอินเดียอีก 2กลุ่ม    โดยผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนนี้  ผู้หญิงได้ระบุว่าการใช้ความรุนแรงเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของพวกเขา ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการพัฒนาคู่มือกลไกอัตโนมัติในการสนับสนุนผู้เสียหาย กรณีความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิงขึ้น (ARM: Automatic Response Mechanism) ซึ่งให้รายละเอียดขั้นตอน 10 ขั้นตอนสำหรับผู้หญิงข้ามชาติสามารถทำได้ในกรณีได้รับความรุนแรงทางร่างกาย และการล่วงละเมิดทางเพศ  คู่มือนี้ได้รับการผลิตในภาษากะเหรี่ยง พม่า ไทใหญ่ ไทย และอังกฤษ  และได้รับการพิมพ์ซ้ำถึงกว่าสามครั้ง  และถูกแจกจ่ายไปมากกว่า 5,000 ฉบับ  ทั้งนี้หลังจากการผลิตคู่มือดังกล่าวได้ส่งผลให้องค์กรพัฒนาเอกชนระดับสากล และ   ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ(UNHCR)ได้พัฒนาร่างว่าด้วยกรณีการทำ ร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศสำหรับใช้ในค่ายผู้อพยพขึ้น

 

โครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล

 มูลนิธิแมพทำงานร่วมกับครอบครัวแรงงานข้ามชาติในการสร้างความมั่นใจว่าพวก เขามีความสามารถได้รับการเติมเต็มศักยภาพของตน และสามารถใช้สิทธิด้วยการเข้าถึงการบริการที่จำเป็นรวมทั้งการการได้รับ เอกสารการจดทะเบียนต่างๆ  ด้วยความพยายามที่จะปกป้องสิทธิของเด็กข้ามชาติและเยาวชนข้ามชาติ แมพได้ส่งเสริมการได้รับใบรับรองการเกิดแก่เด็กทารกที่คลอดในประเทศไทย  และให้ความช่วยเหลือในการจัดหาเอกสารสำหรับบุคคลไร้สัญชาติรวมทั้ง การอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนไทย  ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายการศึกษาสำหรับทุกคนหรือ “Education for All” นอกจากนั้นมูลนิธิแมพยังให้การสนับสนุนในการตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ข้ามชาติ  อีกทั้งได้เป็นคณะกรรมการร่วมกันกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้มีการสร้างทางเลือกด้านการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กข้ามชาติ  งานของแมพยังรวมถึงการให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องสิทธิแรงงานของเยาวชนและการ คุ้มครองสิทธิกรณีพิเศษต่างๆ  ภายใต้กฎหมายไทย