MG 0300

 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์หรือเรียกสั่น ๆ ว่ามูลนิธิแมพ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนจดทะเบียนมูลนิธิฯในประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำงาน สภาพการอยู่อาศัย สิทธิสุขภาพ สิทธิผู้หญิง และการเข้าถึงการศึกษา


โครงการ สื่อของมูลนิธิแมพผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติ คือ พม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่ รวมทั้งภาษาลาหู่ในบางกรณี ด้วยจุดประสงค์เพื่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ชุมชนแรงงาน นอกจากโครงการสื่อจะผลิตสื่อต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนแรงงานข้ามชาติแล้ว ก็ยังให้การสนับสนุนการทำงานของแต่ละโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ในการผลิตสื่อเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน สิทธิผู้หญิง สิทธิสุขภาพ สื่อที่ผลิตมีความหลากหลายทั้งโสตทัศนวัสดุและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้คลอบคลุมทุกประเด็นสถานการณ์ที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ สื่อต่าง ๆ ของแมพได้รับการแจกจ่ายไปยังห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลชุมชนแรงงาน เป็นจำนวนมาก

2202

2205
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ ทีมสื่อของมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณแคมป์ก่อสร้างกาญน์กนก 2 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีแรงงานในแคมป์ประมาณ 250 คน เด็กทั้งหมดประมาณ 50 คน ได้เข้าเรียนที่โรงเรียน 30 คน การลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อไปแจกสื่อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิฯ พูดคุยแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และติดตามสถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติ โดยทางทีมสื่อ ได้เดินแจกสื่อและพูดคุยกับแรงงานไปตามที่พักของแรงงานข้ามชาติ ทำให้ได้เห็นความเป็นอยู่ของแรงงานแต่ละคน และปัญหาที่แรงงานพบเจอ

2206

2209

 MG 0331

 MG 0334

 MG 0323
จากที่ได้พูดคุยสอบถามแรงงานพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่นั้น จะเป็นปัญหาเรื่องของภาษา เมื่อไปดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานนั้นแรงงานอ่านภาษาไทยไม่ออกทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ อีกทั้งนายจ้างก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรที่จะเตรียมเอกสารสำหรับแรงงาน ทำให้เวลาไปต่อใบอนุญาตทำงานนั้นต้องใช้เวลา 4 วันโดยประมาณ เนื่องจากเอกสารไม่ครบทำให้ต้องเทียวมาเทียวไปหลายรอบ ทำให้ไม่ได้ทำงานและไม่ได้ค่าจ้างในวันที่ไปต่อใบอนุญาตทำงาน และยังได้สอบถามประเด็นการทำบัตรสีชมพู ทางทีมสื่อก็ได้ให้คำแนะนำเรื่องบัตรสีชมพู ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ให้กับแรงงาน