โครงการสื่อ

โครงการ สื่อของมูลนิธิแมพผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติ คือ พม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   รวมทั้งภาษาลาหู่ในบางกรณี  ด้วยจุดประสงค์เพื่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพแก่ชุมชนแรงงาน  นอกจากโครงการสื่อจะผลิตสื่อต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนแรงงาน ข้ามชาติแล้ว ก็ยังให้การสนับสนุนการทำงานของแต่ละโครงการภายใต้มูลนิธิฯ ในการผลิตสื่อเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน  สิทธิผู้หญิง สิทธิสุขภาพ  สื่อที่ผลิตมีความหลากหลายทั้งโสตทัศนวัสดุและสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ให้คลอบคลุมทุกประเด็นสถานการณ์ที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญ  สื่อต่างๆของแมพได้รับการแจกจ่ายไปยังห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลชุมชนแรงงาน เป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นแมพยังได้ผลิตสื่อในภาษาไทยและอังกฤษในโอกาสพิเศษเพื่อใช้ในการ รณรงค์และการเผยแพร่ความรู้  ยกตัวอย่างเช่น หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ 10 ของมูลนิธิฯ และ รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก   


  ตัวอย่างสื่อในปัจจุบัน

    • ดีวีดีการ์ตูนแอนนิเมชั่น “The POSH Worker”  นำเสนออันตรายต่างๆในสถานที่ทำงาน และจะมีวิธีการป้องกันอันตรายเหล่านั้นได้อย่างไร   รวมทั้งการรวมกลุ่มของแรงงานเพื่อร่วมกันเจรจาต่อรองกับนายจ้างให้ได้มาซึ่ง สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอย่างมีมาตรฐาน การ์ตูนนี้ไม่ได้ใช้เสียงประกอบเป็นภาษาหนึ่งภาษาใดโดยเฉพาะดังนั้นจึง สามารถรับชมได้โดยผู้ชมทุกชาติทุกภาษา
    • วีดีโอคาราโอเกะเพื่อการศึกษา เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ชุดวีดิโอนี้ประกอบด้วยเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าของการศึกษา
    • นิตยสารสำหรับชีวิตประจำวัน(Knowledge for Daily Living Magazine) ฉบับตีพิมพ์ล่าสุดของนิตยสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์, ภัยพิบัติธรรมชาติและ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ท่านสามารถติดตามฉบับตีพิมพ์ทั้งหมดได้ที่ (LINK)
    •  สารคดี ในขณะนี้เรากำลังผลิตสารคดีสำหรับ “การเข้าถึงความยุติธรรม”  และ “การเข้าถึงยาต้านไวรัส”  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่ใช้ความพยายามให้ได้มาซึ่งการคุ้ม ครองสิทธิแรงงานและการเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ
    • “Why Burmese Migrants Need Union”  หรือ “ทำไมแรงงานข้ามชาติพม่าจึงต้องการสหภาพแรงงาน”http://www.youtube.com/watch?v=qB1di5_8aOY&feature=channel_page. มูลนิธิแมพได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันสารคดีความยาว 60 วินาที โดยสภาสหภาพแรงงาน(Trade Union Congress)เพื่อการสร้างสรรค์สื่อแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีผลดีต่อแรงงาน และสังคมโลกเช่นไร

 

โครงการวิทยุชุมชน(แมพเรดิโอ)

โครงการ วิทยุชุมชนของแมพ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนแรงงานข้ามชาติโดยการ ใช้วิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงชุมชนฯ, เป็นสื่อเพื่อความบันเทิงเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนเป็นพื้นที่แรงงานข้ามชาติในการแสดงความเป็นตัวของตัวเองและเพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
          คลื่นวิทยุชุมชนของแมพประกอบด้วย คลื่นวิทยุ FM 99.0 MHz (เชียงใหม่) และ คลื่นวิทยุ FM 102.5 MHZ (แม่สอด)และสามารถรับฟังทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.maprdio.org

สถานี วิทยุชุมชนมูลนิธิแมพเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินการด้วยความร่วมมือกับกลุ่ม แรงงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วย วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความสร้างสรรค์เพื่อ ความบันเทิงและการรายงานข้อมูลอย่างทันสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับแรง งานข้ามชาติและเรื่องทั่วไป ในปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชนแมพเรดิโอในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการออกอากาศสด จำนวน 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ใน 3 ภาษาคือ ภาษาไทใหญ่ ภาษากะเหรี่ยง และภาษาไทย และสถานีวิทยุชุมชนแมพเรดิโอแม่สอดจะเริ่มทำการออกอากาศในภาษาพม่าและภาษา กะเหรี่ยงในอนาคตอันใกล้นี้ การออกอากาศของแมพเรดิโอครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย เช่น สิทธิแรงงานข้ามชาติ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน, การป้องกันเอชไอวีเอดส์, ผู้หญิง, แรงงาน, เยาวชน, สุขภาพรวมทั้งประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมทั่วไป โดยผู้จัดรายการเป็นตัวแทนจากชุมชนแรงงานข้ามชาติและชุมชนชาติพันธุ์, องค์กรภาครัฐ, เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแมพ

จาก ที่กระแสสื่อหลักในประเทศไทยได้ผลิตซ้ำภาพลบของแรงงานข้ามชาติและประชาชน ชาติพันธุ์ต่างๆ อีกทั้งนิยามว่าพวกเขาเป็นผู้ไร้การศึกษา เป็นอาชญากร เป็นเหยื่อ  และผู้แพร่เชื้อโรค ดังนั้นแมพเรดิโอจึงเป็นพื้นที่ให้แรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์มีโอกาส นำเสนอภาพพจน์ด้านบวกของตนเอง เพื่อขจัดภาพลบที่สังคมสื่อทั่วไปได้สร้างไว้นอกจากนั้นแมพเรดิโอยังเป็น โอกาสให้แรงงานข้ามชาติได้ออกสิทธิ์ ออกเสียง แสดงความคิดเห็นของตน และเป็นพื้นที่ให้สาธารณะชนทั่วไปได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน