IMG 5903

เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2560 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP ) ได้ร่วมกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ และกลุ่มแรงงานทำงานบ้าน จัดเวทีเสวนา “คุณค่าและความสำคัญของแรงงานทำงานบ้าน”  ณ ห้องประชุมพาโนราม่า ชั้น 8 โรงแรมธาริน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานทำงานบ้านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพปัญหาของแรงงานทำงานบ้าน และร่วมกันหาข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแรงงานทำงานในบ้าน เนื่องในวันแรงงานทำงานบ้านสากล 16 มิถุนายนของทุกปี

IMG 5904

ในเวทีเสวนานี้ มูลนิธิเพื่อสุขภาพฯ ได้นำเสนอข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพการทำงานของแรงงานทำงานบ้านในประเทศไทย และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ นางสาวพุทธิณี กัฒน์ตา ตัวแทนจากเครือข่ายผู้รับงานไปทำที่บ้าน นายขจร วงค์สวย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตัวแทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวหมวยแลง ตัวแทนแรงงานทำงานบ้าน  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ กับ พี่น้องแรงงานที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา เช่นเรื่อง อัตราค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน การเข้าประกันสังคม เป็นต้น สุดท้ายได้ยื่นข้อเสนอเนื่องในวันแรงงานทำงานบ้านสากล 2560 ต่อนายขจร วงค์สวย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผ่านยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเสนอผ่านรัฐบาล ให้กับตัวแทนจากจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาดังนี้

IMG 5911

IMG 5915

IMG 5919

 

ข้อเสนอในวันแม่บ้านสากล 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

เรื่อง     ข้อเสนอในโอกาสวันแม่บ้านสากล

เรียน   นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยมีการประกาศในเวทีการประชุมเรื่องอนุสัญญา ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 100 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ให้วันที่ 16 มิถุนายน เป็น วันแม่บ้านสากล ซึ่งนับแต่นั้นมา แรงงานทำงานบ้านหลายประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของแรงงานทำงานบ้าน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานทำงานบ้าน รวมถึงสิทธิอันชอบธรรมที่แรงงานทำงานบ้านสมควรจะได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนคนกลุ่มอื่นๆ และในฐานะลูกจ้างทำงานบ้านเป็นกลุ่มแรงงานที่มีบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างรายได้และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน และระบบเศรษฐกิจภาพรวม นั้นนับได้ว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมมักไม่เห็นแง่มุมในคุณค่าของอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านในด้านนี้

ลูกจ้างทำงานบ้านเป็นกลุ่มแรงงานที่ประสบปัญหาการทำงานหลายประการ โดยเฉพาะในด้านของการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทำให้ประสบปัญหาการทำงานที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนาน ไม่แน่นอน ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ขาดอิสรภาพในการติดต่อกับสังคมภายนอก การถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับแรงงานทำงานบ้านตลอดมา

               ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560 นี้  วันแม่บ้านสากล  เวียนมาครบอีก 1 ปี  แรงงานทำงานบ้านก็ยังถูกละเมิดสิทธิ และไม่ได้รับการปฏิบัติหรือคุ้มครองที่เหมาะสมกับบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างรายได้และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน และระบบเศรษฐกิจภาพรวม เครือข่ายแรงงานทำงานบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ และเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จึงได้มีข้อเสนอมายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเสนอผ่านรัฐบาล ดังนี้

  1. ขอให้รัฐบาลมีนโยบายคุ้มครองแรงงานทำงานบ้านตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยไม่มีข้อยกเว้น  และให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
  2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลมีมาตรการที่เข้มงวด โดยให้นายจ้างทุกคนที่จ้างแรงงานข้ามชาติทำงานเป็นผู้รับใช้ในบ้าน  ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการคุ้มครองแรงงานทำงานบ้านอย่างจริงจัง
  3. ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้แรงงานทำงานบ้านสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้
  4. ขอให้รัฐบาลออกกฎระทรวงให้แรงงานทำงานบ้านที่ตั้งครรภ์สามารถลาคลอดได้ 90 วัน อีกทั้งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดหางานที่เหมาะสมกับแรงงานทำงานบ้านที่ตั้งครรภ์นั้น
    1. ขอให้รัฐบาลมีนโยบายเปิดให้แรงงานข้ามชาติทำงานได้ตามความสามารถ และสามารถทำงานได้จนถึงอายุ 60 ปี
    2. ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยสิทธิในการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

จึงเรียนมาด้วยความเคารพและโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว

/

เครือข่ายแรงงานทำงานบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์