ศูนย์จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด

 

**โทรจองคิวก่อนที่จัดหางานเบอร์  085-6955573 และ 085-6955574**

ดาวน์โหลด PDF

ภาษาไทใหญ่

ภาษาพม่า

 

 

นายจ้างต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1.แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนไม่มีสัญชาติไทย
2.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา)
3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด) กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล และสำเนาทะเบียนบ้านตามที่ตั้งบริษัท

 

 

ขั้นตอนดังนี้
* เมื่อเอกสารครบพร้อม นายจ้างพาลูกจ้างไปที่ศูนย์ และยื่นเอกสารและรับบัตรคิว
* เมื่อรับบัตรคิวแล้ว พาลูกจ้างไปจุดที่ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน เก็บปัสสาวะ กินยา และเอกซเรย์ เพื่อ
ตรวจโรค
* เมื่อตรวจโรคเสร็จ พาลูกจ้างไปทำทะเบียนประหวัด ถ่ายรูป พิมพ์ลายนิ้วมือ (ทำ ทร. 38/1)
* เมื่อถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จ พาลูกจ้างพร้อมเอกสารที่ได้ ไปตรวจสุขภาพ เจาะเลือด
* เมื่อเจาะเลือดเสร็จไปจุดจ่ายเงิน ทั้งหมด 3,080 บาท

 

 

 

ค่าใช้จ่ายดังนี้
ค่าใบอนุญาตทำงาน 900 บาท
ค่าทำทะเบียนประวัติ 80 บาท
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท
เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอน แรงงานจะได้รับเอกสาร ทร.38/1 บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
และใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

 

 

บัตรจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2558


ข้อมูลสำหรับผู้ติดตามที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

พ่อหรือแม่และนายจ้างต้องเตรียมเอกสารและพาเด็กไปที่ศูนย์ เพื่อไปทำประวัติ ทร.38/1
ค่าใช้จ่ายทำประวัติ ทร.38/1          80 บาท
เด็กอายุแรกเกิด 0 – 6 ปี ค่าประกันสุขภาพ 365 บาท
เด็กอายุ 7-14 ปี ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท
หมายเหตุ
เด็กอายุ ไม่เกิน 15 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 

 

ตารางแผนปฏิบัติการจดทะเบียนแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามอำเภอดังนี้ 

ลำดับ 

อำเภอ 

วันรับจดทะเบียน 

สถานที่ 

จำนวนวัน 

1

ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่แตง

ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม 2557

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ (ดอยสะเก็ด)

3

2

สะเมือง แม่ออน เชียงดาว เวียงแหง แม่แจ่ม พร้าว อมก๋อย

กัลยาณิวัฒนา แม่วาง จอมทอง ดอยหล่อ ฮอด ดอยเต่า

7-8 สิงหาคม 2557

 

2

3

สันป่าตอง หางดง สารภี

13-15 สิงหาคม 2557

 

3

4

สันทราย

18-22 สิงหาคม 2557

 

5

5

แม่ริม

25-27 สิงหาคม 2557

 

3

6

อำเภอเมืองเชียงใหม่

28-29 สิงหาคม และ 1-9 กันยายน 2557

 

9

7

ทุกอำเภอ  เฉพาะที่ตกค้าง

(เว้นฝาง แม่อาย ไชยปราการ)

10-12 กันยายน 2557

 

3

8

ฝาง แม่อาย ไชยปราการ

ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2557

หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง

12

9

ทุกอำเภอ  เฉพาะที่ตกค้าง

1-10 ตุลาคม 2557

หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง

8

 

หมายเหตุ

หยุดทำการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

 

Comments   

0 #1 Yuttapong 2559-10-10 13:06
บัตร onestop service นี้สามารถทำใบขับขี่ รถจักรยานยนต์ได้ไหมครับ
Quote

Add comment


Security code
Refresh