IMG 20160905 134837

เมื่อวันจันท์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30น.- 16.00 น. ได้มีการเปิดศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมปรึกษาหารือเรื่องคณะทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ร่วมบริการฯ


IMG 20160905 134720
การจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่นั้นมาจากคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง สุราษฎร์ธานี สงขลา ตาก นครราชสีมา กรุงเทพ และเชียงใหม่ โดยศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ภายในสำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย อาคารศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2
ศูนย์ร่วมบริการฯ ทั้ง 10 แห่งตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา รับทราบปัญหา แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน สำหรับปัญหาอื่นๆ อาจประสานหน่วยงานเพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

 IMG 20160905 134257


โดยคณะทำงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ นั้นประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรของแรงงานข้ามชาติ และภาคเอกชน จากองค์ประกอบของคณะทำงานดังกล่าว ทำให้คาดหวังได้ว่า ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่ นั้นจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่และประสบปัญหาจากการทำงาน

IMG 20160905 134756