images

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการถูกจัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จากจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ครั้งนี้ทางมูลนิธิ MAP ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย โดยนาย แก้ว แก่เสือ ผู้ดูแลโครงการ Crisis Support Unit จากโครงการ RFA เป็นตัวแทนจาก มูลนิธิ MAP เข้าร่วม
หัวข้อการบรรยายในครั้งนี้คือ Hidden Lives Hidden Patients : แสงสว่างหลังความมืด ตลอดระยะเวลา 2 วันที่มีการจัดประชุมได้มีการร่วมพูดคุย แนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย HIV ระยะสุดท้าย จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ ทั้งนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบาย Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับประคอง การเสวนาเรื่องการดูแล Palliative Care ในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากตัวแทนเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Palliative Care in the elderly of Philippines หรือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองของประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังมีการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากรที่มาบรรยาย ในช่วงท้ายของการจัดประชุมได้มีการพูดถึงข้อกฎหมายและประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย โดย ศาสตร์จารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการทั้ง 2 วัน ทาง Suandok Palliative Care (SPC) ได้มอบเกียรติบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วม

01MG 0453

 

จากประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ และ เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล หรือ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่าน ปฏิบัติต่อผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้ป่วยท่านนั้นจะเป็นคนสัญชาติใดก็ตาม นอกจากการรักษาจะช่วยทำให้คนไข้อาการดีขึ้นแล้ว การให้กำลังใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย HIV ระยะสุดท้าย คุณ สุรีย์รัตน์ ธนากิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด ก็ได้มาให้ข้อคิดและแนะนำการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย รวมทั้งเทคนิคการดูแล การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนกับครอบครัวของผู้ป่วยด้วย
IMG 2749894283447
ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาจากที่ไหน เป็นคนชนชาติอะไร พวกเราพร้อมจะให้คำปรึกษาและมอบการดูแลรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะนั้นคือเป้าหมายของพวกเรา