เสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐบาลประเทศไทย และ รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมาร์  วันที่ 18 ธันวาคม 2558

วันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน “วันแรงงานข้ามชาติสากล” (International Migrant Day) เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990 เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

ผ่านมาแล้ว 25 ปีนับจากการจัดทำอนุสัญญาฯ สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ยังห่างไกลจาก “การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ สิทธิแรงงาน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” แรงงานข้ามชาติยังคงประสบปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการขออนุญาตทำงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เกิดกระบวนการนายหน้าและบริษัทนายหน้าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงกว่าค่าใช้จ่ายจริงที่หน่วยงานราชการเรียกเก็บ นายจ้างส่วนใหญ่ยึดหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานของแรงงาน

นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและกระบวนการการคุ้มครองตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นค่าจ้าง ซึ่งปัจจุบันแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าจ้างขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกำหนด และประเด็นเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานเนื่องจากกฎหมายไทยไม่เปิดให้แรงงานข้ามชาติสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้

ดังนั้นในวันแรงงานข้ามชาติสากล ปี 2558 นี้ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มของแรงงานงานข้ามชาติ ได้แก่ กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF.) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP) Shan Youth Power (SYP) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (MMN) เครือข่ายปฏิบัติการสตรีไทใหญ่ (SWAN) , และ มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง(EMPOWER)

จึงขอเสนอแนวแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่การปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติต่อ:

1. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

- ขอให้จังหวัดเชียงใหม่เข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงกับแรงงานข้ามชาติให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายได้แก่ ค่าจ้างขั้นตํ่า สิทธิในวันหยุด วันลา ต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการรวมกลุ่ม และเจรจาต่อรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

- ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ในกรณีที่แรงงานข้ามชาติไปรายงานตัวที่ ตม. อย่างเร่งด่วน

- ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหาแนวทางในแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้ามชาติที่ถือบัตร 10 ปี

2. รัฐบาลประเทศไทย

- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยเข้มงวดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงกับแรงงานข้ามชาติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงสิทธิที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายได้แก่ ค่าจ้างขั้นตํ่า สิทธิในวันหยุด วันลา ต่าง ๆ รวมถึงสิทธิในการรวมกลุ่ม และเจรจาต่อรอง

- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยกําหนดให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

- ขอให้รัฐบาลประเทศไทย มีมาตรการให้แรงงานที่ถือบัตร 10 ปี สามารถทำใบขับขี่ได้

- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยมีมาตรการรองรับอาชีพพนักงานบริการให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

- ขอให้รัฐบาลประเทศไทยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้บริการกับแรงงานข้ามชาติมีล่ามภาษาของแรงงานนั้น ๆ อยู่ในทุกหน่วยงาน

3. รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมา

- ขอให้รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมาประสานงานและเจรจากับรัฐบาลประเทศไทยในเรื่องการจัดหางานเพื่อรองรับแรงงานสัญชาติพม่าที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เป็นการป้องกันการเอาเปรียบ การเข้าสู่การขบวนค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน

- ขอให้รัฐบาลสหพันธรัฐเมียนมาประสานงานกับรัฐบาลไทย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและปกป้องการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA)

สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (MWF.)

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงาน

กลุ่มชาติพันธุ์(MAP)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

Shan Youth Power (SYP)

เครือข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง (MMN)

เครือข่ายปฏิบัติการสตรีไทใหญ่ (SWAN)

มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง(EMPOWER)