ในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2558
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ว่าเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เอชไอวี/เอดส์ ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับคำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ปี 58 นี้คือ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

001

 


ช่วงเช้าเวลา 9.00 น. – 13.00 น. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี โดยมีโรงพยาบาลสารภีร่วมกับวัทยาลัยเทคนิคสารภี และเครือข่ายที่ทำงานด้าน HIV/AIDS ได้จัดงานวันเอดส์โลกขึ้น ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงของนักเรียนนักศึกษา นิทรรศการเกี่ยวกับโรคเอดส์ ทางมูลนิธิได้ร่วมออกบูธให้ความรู้ เล่นเกม และแจกสื่อต่างๆ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

DSC 0132

DSC 0133

DSC 0146

DSC 0156

DSC 0167

DSC 0196

DSC 0214

DSC 0224

DSC 0298ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 -21.00 น.ทางมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP)และกลุ่มแรงงานสามัคคี(WSA) ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรม “รณรงค์ รวมใจ ต้านภัยเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม เมญ่า โดยมีเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ เครือข่ายศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยภายในมีกิจกรรมและบริการมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการความรู้ และการสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับโรคเอดส์ การออกบูธจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ และสถาบันการศึกษา การจัดบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาเอชไอวี การเล่นเกมตอบปัญหา สาธิตและแจกถุงยางอนามัย บริการนวดแผนไทย การแสดงบนเวลาจากหน่วยงานต่างๆ การแสดงจากลุ่มแรงงานสามัคคี เป็นต้น

514

535

541

551

578

580

588

596

667

700

712

727

744

794

806