คลินิกเคลื่อนที่เพื่อพี่น้องแรงงานในเมืองเชียงใหม่
ในเดือนสิงหาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา ทางทีม CHE ภายใต้มูลนิธิ MAP Foundation ได้ทำการลงพื้นที่ภายในบริเวณโดยรอบเขตเมืองเชียงใหม่ อาทิ แม่แรม ห้วยทราย และ โป่งแยง เพื่อทำการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) อันเป็นศูนย์ตรวจและเฝ้าระวังโรค TB และ HIV/AIDS เฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับพี่น้องแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล และไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้ามารับการตรวจและรักษาโรคดังกล่าวภายในโรงพยาบาลบริเวณเขตเมืองเชียงใหม่

DSC09527

พร้อมกับทำการแจกถุงยาง และสื่อชนิดต่างๆ ที่ผลิตโดยมูลนิธิ MAP Foundation ที่มีทั้งสมุด แผ่นพับ รวมถึงวีดีทัศน์หลากชนิด โดยการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่หรือ Mobile Clinic นั้นเป็นความตั้งใจของทีม CHE และโครงการ STAR ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากทั้งองค์กร Global Fund ด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือ และผลักดันให้เกิดความทั่วถึงในด้านสวัสดิการสุขภาพภายในสังคมไทย ไม่ให้มีการถูกกีดกัน แม้ผู้ป่วยจะไม่ได้ถือสัญชาติไทยก็ตาม

 

DSC09525

DSC09528

DSC09530

DSC09532

DSC09544

DSC09572

DSC09615

DSC09624

DSC09647

DSC09675

DSC09685

DSC09693

DSC09719