IMG 1088

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ร่วมกับสมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD) จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็น “ค่าครองชีพที่ได้อยู่ ไม่ใช่ที่อยู่ได้ของแรงงานข้ามชาติหญิง” ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 – 18:00 น. ณ INA House, 49/1 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

IMG 1015
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากองค์กรทั่วเอเชีย เช่น กลุ่ม RITES – India, Burmese Women Union – Burma/Thailand, GSBI - Indonesia, SODA – Laos, Naripokkho – Bangladesh, GMSP – Nepal, Tanggol Bayi – the Philippines และTrans Asia Sister Association ภายในกิจกรรมได้เชิญตัวแทนแรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การถูกกดขี่จากนายจ้างเรื่องชั่วโมงการทำงาน และปัญหาค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เพราะหากพิจารณาแล้วแรงงานที่เป็นเพศหญิงนั้นมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่สูง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของใช้ทั่วไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งค่าจ้างที่ได้รับนั่นไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของพวกเธอ


กิจกรรมดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำให้เห็นถึงปัญหาที่แรงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญ เป็นปากเสียงให้กับแรงงานข้ามชาติหญิงเหล่านั้น และร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

IMG 0996

IMG 1016

IMG 0997

IMG 1022

IMG 1035

IMG 1037

IMG 1048

IMG 1076

IMG 1077

IMG 1078

IMG 1081

IMG 1087