IMG 1088

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ร่วมกับสมาคมผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก (APWLD) จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็น “ค่าครองชีพที่ได้อยู่ ไม่ใช่ที่อยู่ได้ของแรงงานข้ามชาติหญิง” ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 16:00 – 18:00 น. ณ INA House, 49/1 ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

IMG 1015
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากองค์กรทั่วเอเชีย เช่น กลุ่ม RITES – India, Burmese Women Union – Burma/Thailand, GSBI - Indonesia, SODA – Laos, Naripokkho – Bangladesh, GMSP – Nepal, Tanggol Bayi – the Philippines และTrans Asia Sister Association ภายในกิจกรรมได้เชิญตัวแทนแรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทยมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การถูกกดขี่จากนายจ้างเรื่องชั่วโมงการทำงาน และปัญหาค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เพราะหากพิจารณาแล้วแรงงานที่เป็นเพศหญิงนั้นมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่สูง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของใช้ทั่วไป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตร หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งค่าจ้างที่ได้รับนั่นไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของพวกเธอ


กิจกรรมดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำให้เห็นถึงปัญหาที่แรงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญ เป็นปากเสียงให้กับแรงงานข้ามชาติหญิงเหล่านั้น และร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

IMG 0996

IMG 1016

IMG 0997

IMG 1022

IMG 1035

IMG 1037

IMG 1048

IMG 1076

IMG 1077

IMG 1078

IMG 1081

IMG 1087

Add comment


Security code
Refresh