เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ วิทยุแมพเรดิโอเอฟเอ็ม 99 MHz และดีเจผู้จัดรายการได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องแรงงาน เนื่องในกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ปอยส่างลอง ที่จัดขึ้น ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย

 โดยภายทางมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ได้เตรียมสื่อต่างๆ ที่เป็นภาษาของแรงงานไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารวมงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเรียนรู้ จากการตอบคำถามเรื่องสุขภาพ และประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ และวิทยุแมพเรดิโอ ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่

            ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากแรงงานผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง แรงงานได้มารับสื่อที่เตรียมไว้จนหมด รวมกิจกรรมตอบคำถามและได้ความรู้จากการตอบคำถาม อีกทั้งยังมีแฟนรายการวิทยุแมพเรดิโอ มาทักทายผู้จัดรายการที่ตนเองชื่นชอบ และได้สอบถามเรื่องปัญหาของตนเอง ทางมูลนิธิฯ ก็ได้แลกเปลี่ยนกับแรงงานและให้คำตอบเรื่องนั้นๆ 

IMG 4896

IMG 4897

IMG 4901

IMG 4921

IMG 4973