13458780 1289348527755944 1629004981123422386 o

วันที่ 16 มิถุนายนที่มาผ่านมาถือเป็นวันแม่บ้านสากล ทางเครื่องข่ายแรงงานภาคเหนือจึงได้จัดการเสวนาเรื่อง “ช่องทางการเข้าถึงสิทธิ์ของแรงงาน” ขึ้น งานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข้อเรียกร้องที่เครือข่ายฯได้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ รัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทย ไปเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 59 และเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด และ ระดับชาติ ส่วนเป้าหมายในการเสนาครั้งนี้เน้นไปที่ พี่น้องแรงงานทั้งไทยและแรงงานข้ามชาติ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน นักวิชาการ และ นักศึกษาที่สนใจ

13442450 1289348657755931 7887795200435090952 o

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนของเครื่องข่ายแรงงานมาเข้าร่วมด้วยทั้งจาก มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (EMPOWER) เครือข่ายปฏิบัติการผู้หญิงไทยใหญ่ (SWAN) เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้ง ตัวแทนจาก ILO คุณจิตติมา ศรีสุขนาม, คุณมหศวร ประเสริฐสังข์ ประธานสหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์, ตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ สำนักงานขนส่งจังหวัดเขียงใหม่ เข้าร่วมด้วยเป็นต้น

13412153 1289348557755941 1998172349726884720 o

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ กับ พี่น้องแรงงานที่เข้าร่วม อย่างเช่นเรื่องการทำประกันสังคม เรื่องการก่อตั้งคณะกรรมการจังหวัด เรื่องใบขับขี่ และเรื่องบัตรสีชมพูที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เนื่องจากในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายในการทำบัตรสีชมพูสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือพาสปอร์ต 4 ปี และ พาสปอร์ต 6 ปี ที่หมดอายุ และกลุ่มบัตรสีชมพูที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 58 และ 31 มี.ค. 59 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พี่น้องแรงงานสอบถามถึงปัญหาที่เคยพบเจอเพื่อรับคำปรึกษาและเป็นกรณีตัวอย่างให้กับพี่น้องแรงงานท่านอื่นได้ศึกษาไว้เป็นแนวทางด้วย

จากการเสวนาครั้งนี้ทำให้เห็นว่าพี่น้องแรงงานยังต้องพบเจอปัญหาเดิมๆ ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการถูกเก็บค่าส่วนต่างจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแรงงาน ปัญหาการถูกโกงค่าแรง การถูกเก็บค่าหัวคิว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาเรืองรัง ที่รอการแก้ไข คุณจิตติมา ศรีสุขนาม ตัวแทนจาก ILO ได้แนะแนวทางปิดท้ายไว้ว่า "การร่วมกลุ่มกันเพื่อยื่นข้อเสนอ จะทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่า" แต่ผลสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิด อย่างน้อยก็เพื่อรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ