IMG 2470

 

IMG 2385

6 มิถุนายน พ.ศ.2559 ทางโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง (RFA) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล จัดการอบรมความรู้เรื่องการขอสัญชาติให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่มีสัญชาติใด ๆ ที่โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โดยมี นายสันติพงษ์ มูลฟอย ประธานมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลเป็นวิทยาการให้ความรู้ในช่วงแรก หัวข้อหลัก ๆ ก็คือการขอสัญชาติของเด็กที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ

 IMG 2414

 

ระหว่างพักทางมูลนิธิแมพโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (RFA) ได้มีการแจกของว่างให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม

 IMG 2416

ในช่วงที่สองมีการแบ่งกลุ่มให้ผู้ร่วมอบรมได้ลองกรอกข้อมูลเพื่อทำการขอสัญชาติและมาช่วยกันเลือกกรณีตัวอย่างภายในกลุ่มมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะสามารถขอสัญชาติได้หรือไม่ โดยดูจากข้อมูลเบื้องต้นของกรณีตัวอย่าง

 IMG 2439

IMG 2446

 

IMG 2455

IMG 2460

 

ช่วงที่สาม เป็นการนำผลวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มมานำเสนอให้ผู้ร่วมอบรมทั้งห้องฟัง และให้วิทยากรากมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลช่วยวิเคราะห์อีกครั้ง พร้อมแนะนำแนวทางให้กรณีตัวอย่างว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือดำเนินการขั้นต่อไปอย่างไร

 IMG 2480

ช่วงท้ายของการอบรมทางโครงการทุนการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ภายใต้การดูแลของโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง (RFA) ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชาติพันธุ์ จำนวน 4 คน