MG 0895

ในวันที่ 11 มิถุนายน 59 ที่ผ่านมา MAP MULTIMEDIA หรือ MMM หนึ่งในโครงการหลักของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรง งานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP) ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำสื่อ และ การสร้างบทพูดให้แก่เหล่านักจัดรายการวิทยุ และ ผู้ที่สนใจโดยมีชื่องานว่า Technical Skills for Map Radio Broadcasters, FM 99.00 MHz จัดขึ้นที่ โรงแรมเดอะ เรสซิเดนซ์ เชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ มีทั้งเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ MAP ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุ รวมทั้งผู้จัดรายการเพื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ที่จัดรายการร่วมกับ Map Radio นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย จากองค์กรเครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทยใหญ่ (SWAN) สมาคม Samaritans ตัวแทนจากกลุ่มแรงงาน และ สำนักข่าวฉาน (SHAN Radio) เข้าร่วมด้วย

 MG 0484

 

 MG 0516

ตลอดการจัดอบรมได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.จิรภัทร กิตติวรากูล (อ.ก้อย) จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล จากคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมให้ความรู้ พร้อมแบ่งปันเรื่องราวกับเรา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1. ประเด็นด้านการเขียนบท และ 2. ประเด็นด้านการออกเสียง ช่วงเช้าได้มีการเปิดสารคดีให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้ชมและร่วมกันวิเคราะห์เรื่องราวของสารคดีนั้นไปพร้อมๆกัน ต่อมามีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ทดลองทำการตัดต่อเสียงเพื่อออกอากาศ โดยมอบโจทย์ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองถ่ายทอดเรื่องราวผ่านน้ำเสียง พร้อมแนะนำการออกเสียง การตัดต่อเสียง และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดทั้งช่วงบ่าย

 MG 0522

 

 MG 0563

จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนาน ผู้เข้าร่วมต่างได้รับความรู้เทคนิคในการออกเสียง และ การเว้นจังหวะในการเล่าเรื่อง เพื่อให้เทปที่อัดออกมามีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด ส่วนตัววิทยากรเองก็ได้สอดแทรกความรู้ ช่วยไขข้อสงสัย และ ฝึกการลงมือปฏิบัติจริงให้กับผู้เข้าร่วม ถือว่าเป็นการอบรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจ และ เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

 MG 0588

 

 MG 0632

 MG 0650

 MG 0674

 

 MG 0681

 

 MG 0749