DSC00031

วันที่ 18 กันยายน 2558 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP Foundation) นำโดยเจ้าหน้าที่โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน(CHE) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ ในชุมชนพี่น้องแรงงาน จังหวัดลำพูน

DSC00032
โดยเจ้าหน้าที่จากโครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน(CHE) ได้ลงพื้นที่จัดอบรมกลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ HIV(AIDS) วัณโรค(TB) การสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย และนำสื่อให้ความรู้ต่างๆที่จัดทำโดย MAP ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องแรงงาน อีกทั้งยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ DIC (Drop In Center) และ ศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ HTC (HIV testing Center) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการของ MAP เพื่อให้พี่น้องแรงงานได้ไปใช้บริการอีกด้วย

DSC00033

DSC00038

DSC00040

DSC00043