กิจกรรมเยาวชน
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ในโครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง หรือ RFA ได้ประสานงานกับโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการกับ MAP Foundation เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่าเด็กยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของตนเอง และ กังวลเรื่องการศึกษาต่อในอนาคต ดังนั้น MAP Foundation จึงได้ไปจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ตอน เราเข้าใจ เราเข้าถึง เราทำได้” ในโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนโป่งน้อย โรงเรียนบ้างเวียงฝาง โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน และโรงเรียนสันป่าสัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กชาติพันธุ์(ไทยใหญ่) ที่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของตนเองและการเข้าถึงสิทธิ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อายุระหว่าง 12-15 ปี ซึ่งเยาวชนที่มาเข้าร่วมมีสถานะแตกต่างกัน เช่น มีบัตรสิบปี ,บัตรพื้นที่สูง ทร.38/1 หรือ ไม่มีเลขสิบสามหลัก กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติ สิทธิและสถานะของตนเอง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะบุคคล สถานะของเด็กชาติพันธุ์ที่ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนไทย

 

01 (1)

จัดประชุมผู้ปกครอง
โครงการ Education(ทุนการศึกษา) คือโครงการให้การสนับสนุนเด็กชาติพันธุ์เข้าเรียนในโรงเรียนไทย สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รวมถึงค่าเทอม ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวน 510 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทีมRFA ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก MAP Foundation ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม 8 พื้นที่ คือ อ.แม่ระมาด อ.พบพระ บ้านท่าอาจ บ้านหัวฝาย บ้านแม่เตาใหม่ ศูนย์การเรียนรู้อิระวดี HOPE และ NEW ROAD เนื่องจากปัญหาด้านภาษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ถนัดภาษาไทย ทำให้หลายครั้งเกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวกับข้อตกลง หรือประกาศจากสถานศึกษา MAP Foundation จึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษาและกลุ่มผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ปกครองแล้ว ยังมีการเล่มเกมส์เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากงาน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นปัญหาที่ผู้ปกครองพบ และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแสดงความเห็นในการวางแผนทางการศึกษาในอนาคตให้ลูกหลานของตนเอง

01 (2)

อ.พบพระ

2-(3)

โรงเรียนสันป่าสัก

 

โรงเรียนโป่งน้อย

 

 

 ประชุมผู้ปกครอง ท่าอาจ

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..