แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แถลงการณ์เนื่องในวันสตรีสากล 2560 Super User 259
กิจกรรมลงพื้นที่พบปะพี่น้องแรงงาน ปอยส่างลอง ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย 2560 Super User 234
ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2016 Super User 440
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กไร้สัญชาติ” Super User 523
ศูนย์ตรวจเลือด HTC หรือ ศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ Super User 1405
วันแม่บ้านสากล 2559 Super User 522
RFA จัดอบรมการขอสัญชาติให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติ Super User 603
Technical Skills for Map Radio Broadcasters, FM 99.00 MHz การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดรายการวิทยุ Super User 724
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ แม่สอด จ.ตาก Super User 5702
เครือข่ายแรงงานภาคเหนือรวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล Super User 1952

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker