ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แถลงการณ์เนื่องในวันสตรีสากล 2560 เขียนโดย Super User ฮิต: 491
กิจกรรมลงพื้นที่พบปะพี่น้องแรงงาน ปอยส่างลอง ณ วัดกู่ม่านมงคลชัย 2560 เขียนโดย Super User ฮิต: 384
ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2016 เขียนโดย Super User ฮิต: 639
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็กไร้สัญชาติ” เขียนโดย Super User ฮิต: 738
ศูนย์ตรวจเลือด HTC หรือ ศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เขียนโดย Super User ฮิต: 1842
วันแม่บ้านสากล 2559 เขียนโดย Super User ฮิต: 773
RFA จัดอบรมการขอสัญชาติให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติ เขียนโดย Super User ฮิต: 771
Technical Skills for Map Radio Broadcasters, FM 99.00 MHz การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดรายการวิทยุ เขียนโดย Super User ฮิต: 937
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ แม่สอด จ.ตาก เขียนโดย Super User ฮิต: 7382
เครือข่ายแรงงานภาคเหนือรวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล เขียนโดย Super User ฮิต: 2236