ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ อีกหนึ่งช่องทางหนึ่งของแรงงานข้ามชาติที่ประสบปัญหาจากการทำงาน

IMG 20160905 134837

เมื่อวันจันท์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.30น.- 16.00 น. ได้มีการเปิดศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมปรึกษาหารือเรื่องคณะทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์ร่วมบริการฯ

MAP Foundation ศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ DIC (Drop In Center) และศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ HTC (HIV test Center)

IMG 0787

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP Foundation) ได้เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ DIC (Drop In Center) และศูนย์บริการสุขภาพแรงงานข้ามชาติ HTC (HIV test Center) ภายใต้ โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน (CHE) ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

งานประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ Hidden Lives Hidden Patients : แสงสว่างหลังความมืด

 

images

เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการถูกจัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จากจำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ครั้งนี้ทางมูลนิธิ MAP ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมฟังบรรยายด้วย โดยนาย แก้ว แก่เสือ ผู้ดูแลโครงการ Crisis Support Unit จากโครงการ RFA เป็นตัวแทนจาก มูลนิธิ MAP เข้าร่วม
หัวข้อการบรรยายในครั้งนี้คือ Hidden Lives Hidden Patients : แสงสว่างหลังความมืด ตลอดระยะเวลา 2 วันที่มีการจัดประชุมได้มีการร่วมพูดคุย แนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย HIV ระยะสุดท้าย จากวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ ทั้งนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบาย Palliative Care หรือ การดูแลแบบประคับประคอง การเสวนาเรื่องการดูแล Palliative Care ในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากตัวแทนเครือข่ายโรงพยาบาลทั้ง 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือ นอกจากนี้ยังได้เชิญวิทยากรพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Palliative Care in the elderly of Philippines หรือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคองของประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังมีการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากรที่มาบรรยาย ในช่วงท้ายของการจัดประชุมได้มีการพูดถึงข้อกฎหมายและประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย โดย ศาสตร์จารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการทั้ง 2 วัน ทาง Suandok Palliative Care (SPC) ได้มอบเกียรติบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วม

มูลนิธิแมพจัดกิจกรรม ค่ายสิทธิแรงงาน

วันที่ 21  มีนาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่  โครงการสิทธิแรงงาน ได้จัดกิจกรรมค่ายสิทธิแรงงาน ในระหว่างวันที่21-22 มีนาคม 2558

11085829 803231366430318 1024461462 o

การจัดค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การร่วมแรงร่วมใจ ความสำคัญของการสื่อสาร การผ่านพ้นปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของแรงงานข้ามชาติได้แก่ กลุ่ม WSA(กลุ่มแรงงานสามัคคี) โดยในค่ายสิทธิแรงงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเปิดใจโดยการวางแผนชีวิต 3 ช่วง กิจกรรมสันทนาการ และเข้าฐานปฏิบัติการ 4 ฐาน ได้แก่ฐานใยแมงมุม มุ่งเน้นเรื่องการวางแผนความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฐานที่ 2 ฐานส่วนสัตว์มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารระหว่างคนต่อคนและระหว่างองค์กรกับสมาชิก ฐานที่ 3 ฐานปั่นหุ่น มุ่งเน้นให้สมาชิกกลุ่ม WSA ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายของกลุ่ม ฐานที่ 4 ปิดตาสร้างสถานการณ์ มุ้งเน้นความเชื่อมั่นต่อผู้นำในองค์กร 

10344793 664041610367757 3751194598076689258 n

11007727 664041817034403 8138824260128124494 n

11064572 803231209763667 1176179225 o

11087179 803231189763669 1204433987 o

IMG 2295

 

IMG 2293

IMG 2301

IMG 2320

IMG 2304

IMG 2395

IMG 2379