แมพมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และมีสำนักงานสาขาอยู่ที่อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นอกจากนั้นในช่วงหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิแมพยังได้ตั้งสำนักงานที่ จังหวัดพังงาเป็นระยะเวลาสี่ปีเพื่อตอบสนองความต้องการของแรงงานข้ามชาติ หลังจากประสบภัยฯในปี พ.ศ. 2547 และทางมูลนิธิฯได้ปิดสำนักงานดังกล่าวลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนแรงงานข้ามชาติยังคงดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆของมูลนิธิฯต่อไป   นอกจากนั้นแมพยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรพันธมิตรตามแนว ชายแดนไทยพม่า  อีกทั้งติดตามสถานการณ์ ชุมชนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด