โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน
ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่) 2019
รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) มีจุดประสงค์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า ภาษาไทยใหญ่ นอกจากนั้น ยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ในการผลิตสื่อต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่ สารคดี หนังสือ นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน


โครงการวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ใช้สิทธิในการเข้าถึง แลกเปลี่ยนและสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตของชุมชนแรงงานข้ามชาติ ผู้อพยพและชุมชนชาติพันธุ์ โดยโครงการวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ 1.เพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ ผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติและพันธมิตร 3.เพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้างเครือข่ายและการรณรงค์โดยชุมชนแรงงานข้ามชาติและพันธมิตร
สถานีวิทยุชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อที่จะช่วยให้โครงการฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นร่วมกับชุมชนแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังรวมถึงกลุ่มผู้ฟังทางเว็บไซต์อีกด้วย


1. หน้าที่ความรับผิดชอบ: การเป็นผู้นำการทำงานของสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่รายงานโดยตรงไปยังผู้ประสานงานโครงการสื่อ และผู้ประสานงานโครงการสื่อจะให้คำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือน และเรื่องการดำเนินงาน นอกจากนั้นผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ยังมีที่ปรึกษาคือที่ปรึกษาโครงการวิทยุชุมชนที่เป็นนายสถานีของสถานีวิทยุฯ อีกด้วย ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในวันทำงานปกติ และได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้ประสานงานโครงการสื่อ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของการทำงานที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์


2. ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้


1. จัดตารางการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุ
2. ตรวจตราการออกอากาศเพื่อสร้างความมั่นใจว่า การออกอากาศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิฯ
3. ประสานงานและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ, นักจัดรายการและอาสาสมัคร เพื่อให้การออกอากาศเป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์
4. จัดอบรมการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่อาสาสมัครและนักจัดรายการ
5. เก็บบันทึกการออกอากาศและการโทรเข้ามาร่วมรายการของผู้ฟัง
6. ออกแบบแผ่นพับและโฆษณาตารางการออกอากาศไปยังชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพรวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์
7. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องส่งของสถานีให้อยู่ในสภาพดี
8. ทำงานร่วมกับโครงการอื่นของมูลนิธิฯเพื่อการวิจัยและออกแบบรายการสำหรับการออกอากาศให้มีความหลากหลาย
9. จัดทำรายงานไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน
10. จัดทำแผนงานประจำเดือนสำหรับการทำกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
11. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของโครงการ, การประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ, การประชุมประจำปีของมูลนิธิฯ(รีทรีท)และ เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

การรณรงค์
1. ร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่น, องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ของมูลนิธิฯ
2. เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเรื่องโครงการวิทยุชุมชนของมูลนิธิฯ
3. เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุมต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้รับเชิญ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ และสร้างความเข้าใจรวมทั้งทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ และชุมชนแรงงานข้ามชาติหากได้รับการร้องขอ
4. ช่วยออกแบบและพัฒนาสื่อหรือสื่อรณรงค์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

3. ทักษะและความสามารถ


• มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการสถานีวิทยุชุมชน
• สื่อสารภาษาไทย และภาษาไทยใหญ่ได้ดี
• มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเด็นแรงงานข้ามชาติและสนับสนุนสิทธิของแรงงานข้ามชาติผ่านวิทยุ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
• มีทักษะการรวบรวมข้อมูลและทักษะการเขียนบทความ/รายงงาน
• มีภาวะผู้นำที่ดีและสามารถออกแบบกิจกรรมได้
• หากมีความสามารถสื่อสารภาษาพม่าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,500-15,000 บาท ตามประสบการณ์การทำงาน
หากคุณมีคุณสมบัติตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่ง CV พร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2 ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง “ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)2019” ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2019