โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน [CHE]

รายละเอียดลักษณะงาน

ผู้ประสานงานภาคสนาม CHE 2019

 

1.หน่วยงาน: โครงการสุขภาพและการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน [Community Health and Empowerment-CHE] 

โครงการ CHE มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการเข้าถึงระบบการสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ รวมการถึงการป้องกันและดูแล ตลอดจนการเคลื่อนไหวของชุมชน การศึกษา การรณรงค์และส่งตัว รวมถึงโรค HIV/AIDS และวัณโรค

2. ลักษณะงาน:  รับผิดชอบโครงการ STAR 2 [โครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดส์ด้วยชุดบริการ RTTR] ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก(Global Fund) เพื่อการต่อสู้กับโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย  โดยมูลนิธิฯ MAP ได้รับทุนจากมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งเป็นผู้รับทุนหลักของ Global Fund ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนแรงงานข้ามชาติ

 

 จุดมุ่งหมายของโครงการ STAR คือ

1. ป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์และวัณโรคโดยการจัดหากิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเข้มข้น โดยการใช้ถุงยางอนามัยและใช้ยาต้านไวรัสเอดส์

2. ค้นหาผู้ติดเชื้อเอดส์และวัณโรคในชุมชนแรงงานข้ามชาติโดยการกระจายข้อมูลเพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจหาเชื้อ HIV AIDS และการคัดกรองเชื้อวัณโรค

3. แน่ใจว่าการวินิจฉัยโรคทั้งสองเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

4. ผู้ป่วยทุกคนที่ถูกวินิจฉัยว่าติดเชื้อต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสถานบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ 

6. ทำให้เรื่อง HIV และวัณโรคเป็นเรื่องปกติลดการประณามและเลือกปฏิบัติ

 

ตำแหน่งนี้ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องรายงานตรงต่อผู้ประสานงานโครงการ CHE หน้าที่หลัก คือ บันทึกและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อการติดตามและประเมินผลของโครงการ CHE ตามตัวชี้วัด และเป้าหมายของโครงการ STAR หากจำเป็นเจ้าหน้าเทคนิคข้อมูลจะต้องมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมภายใต้โครงการนี้กับพนักงานทั้งหมดของทีม [ลงพื้นที่, ส่งต่อผู้ป่วย, ศูนย์บริการสุขภาพ DIC, กิจกรรมบริการสุขภาพเคลื่อนที่]  และเจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูลต้องมีส่วนร่วมในการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่และกิจกรรมอื่น ๆ ของมูลนิธิฯ

 

3. หน้าที่

ความรับผิดชอบต่อ:  การจัดการข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ: บริหารจัดการระบบข้อมูลของทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ STAR เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลสรุปส่งให้แหล่งทุน และเพื่อเป็นการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ โดยต้องตรงตามตัวชี้วัด เป้าหมาย และมาตรฐานคุณภาพของโครงการ 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน: 

พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ [สำรวจพื้นที่, ลงพื้นที่, ประวัติผู้ป่วย, สถานการณ์แรงงานในปัจจุบัน] ลักษณะข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และภาพถ่าย

• ทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้
• ตรวจสอบและติดตามเอกสารให้ครบถ้วนจากเจ้าหน้าที่, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของแหล่งทุน
• วิเคราะห์และประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ แล้วส่งรายงานไปยังผู้ประสานงานโครงการ CHE
• อธิบายการใช้แบบฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FO) และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของแรงงานข้ามชาติ (FOMs)
• บันทึก การติดตามประวัติของผู้ป่วยเรื้อรัง [โดยเฉพาะวัณโรค]
• บันทึกการแจกวัสดุ/อุปกรณ์ (ถุงยางอนามัย, ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอดส์แบบทราบผลในวันเดียว,หน้ากากอนามัย) ที่เจ้าหน้าที่ FO และ FOMs แจกในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
• จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของโครงการให้เป็นระบบ และสะดวกต่อการใช้งาน
• บันทึกสินทรัพย์ของโครงการ CHE
• บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ของโครงการ CHE
• ประสานงานกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านประเด็นสุขภาพ
• จัดทำจดหมายกับผู้ประสานงานและเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยถึงหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานและกันหาทางออกร่วมกับโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยมีปัญหาในการเข้ารับการรักษา
• รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในทีม แล้วเขียนรายงานเป็นภาษาไทย เพื่อส่งให้แหล่งทุน

4. คุณสมบัติ


1. สื่อสารภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม (พูด อ่าน เขียน)
2. มีใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
3. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ต่างอำเภอ และทำงานในวันหยุด หรือล่วงเวลาได้
4. มีประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูล
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีใจรักในการทำงานด้านแรงงานข้ามชาติเพื่อให้แรงงานข้ามชาติมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,500-17,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว, CV พร้อมชื่อของบุคคลอ้างอิง 2 ท่านที่สามารถติดต่อได้ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง “เจ้าหน้าที่เทคนิคข้อมูล 2019” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562