โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ  การผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   และจะมีการขยายขอบเขตไปยังภาษาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆตามความเหมาะสม  ภารวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  นอกจากนั้นยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย  ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆของมูลนิธิฯในการผลิตสื่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่  สารคดี  หนังสือ  นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการวิทยุชุมชนคือเพื่อเป็นพื้นที่ให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆได้ใช้สิทธิในการเข้าถึง แลกเปลี่ยนและสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพและชุมชนชาติพันธุ์  โดยโครงการวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ  ประการแรกเพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ  ประการที่สองคือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติและพันธมิตร ประการที่สามคือเพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้างเครือข่ายและการรณรงค์โดยชุมชนแรงงานข้ามชาติและพันธมิตร

สถานีวิทยุชุมชนประจำพื้นที่เชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อที่จะช่วยให้โครงการฯบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นร่วมกับชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนั้นยังรวมถึงกลุ่มผู้ฟังทางเว็บไซต์อีกด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่คือ  การเป็นผู้นำการทำงานของสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่รายงานโดยตรงไปยังผู้ประสานงานโครงการสื่อ และผู้ประสานงานโครงการสื่อจะให้คำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือน และเรื่องการดำเนินงาน นอกจากนั้นผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ยังมีที่ปรึกษาคือที่ปรึกษาโครงการวิทยุชุมชนที่เป็นนายสถานีของสถานีวิทยุฯ อีกด้วย ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในวันทำงานปกติ และได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้ประสานงานโครงการสื่อ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆของการทำงานที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 1. จัดตารางการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุ
 2. ตรวจตราการออกอากาศเพื่อสร้างความมั่นใจว่า การออกอากาศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิฯ
 3. ประสานงานและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ, นักจัดรายการและอาสาสมัคร เพื่อให้การออกอากาศเป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์
 4.  จัดอบรมการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่อาสาสมัครและนักจัดรายการ
 1. เก็บบันทึกการออกอากาศและการโทรเข้ามาร่วมรายการของผู้ฟัง
 2. ออกแบบแผ่นพับและโฆษณาตารางการออกอากาศไปยังชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพรวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์
 3. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องส่งของสถานีให้อยู่ในสภาพดี
 4. ทำงานร่วมกับโครงการอื่นของมูลนิธิฯเพื่อการวิจัยและออกแบบรายการสำหรับการออกอากาศให้มีความหลากหลาย
 5. จัดทำรายงานไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน
 6. จัดทำแผนงานประจำเดือนสำหรับการทำกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
 7. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของโครงการ, การประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ,  การประชุมประจำปีของมูลนิธิฯ(รีทรีท)และ เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

การรณรงค์

 1. ร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่น, องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธุ์สถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ของมูลนิธิฯ
 2. เข้าร่วมการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเรื่องโครงการวิทยุชุมชนของมูลนิธิฯ
 3. เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุมต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้รับเชิญ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ และสร้างความเข้าใจรวมทั้งทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯและชุมชนแรงงานข้ามชาติหากได้รับการร้องขอ
 4. ช่วยออกแบบและพัฒนาสื่อหรือสื่อรณรงค์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

ทักษะและความสามารถ

 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการสถานีวิทยุชุมชน
 • สื่อสารภาษาไทย และภาษาไทยใหญ่ได้ดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเด็นแรงงานข้ามชาติและสนับสนุนสิทธิของแรงงานข้ามชาติผ่านวิทยุ
 • มีประสบการณ์การทำงานที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและใช้หลายภาษาในองค์กร
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการจัดองค์กรได้อย่างดี และสามารถเป็นผู้นำได้
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • หากมีความสามารถสื่อสารภาษาชาพม่าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,500 -15,000 บาท ตามประสบการณ์การทำงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่ง CV พร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2 ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่) ก่อนวันที่  15 กันยายน 2560