รับสมัคร ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ  การผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   และจะมีการขยายขอบเขตไปยังภาษาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆตามความเหมาะสม  ภารวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  นอกจากนั้นยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย  ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆของมูลนิธิฯในการผลิตสื่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่  สารคดี  หนังสือ  นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการวิทยุชุมชนคือเพื่อเป็นพื้นที่ให้ชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆได้ใช้สิทธิในการเข้าถึง แลกเปลี่ยนและสร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับความต้องการและวิถีชีวิตของชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพและชุมชนชาติพันธุ์  โดยโครงการวิทยุชุมชนมีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ  ประการแรกเพื่อพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิให้แก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ  ประการที่สองคือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติและพันธมิตร ประการที่สามคือเพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้างเครือข่ายและการรณรงค์โดยชุมชนแรงงานข้ามชาติและพันธมิตร

สถานีวิทยุชุมชนประจำพื้นที่เชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อที่จะช่วยให้โครงการฯบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นร่วมกับชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพ รวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนั้นยังรวมถึงกลุ่มผู้ฟังทางเว็บไซต์อีกด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่คือ  การเป็นผู้นำการทำงานของสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่รายงานโดยตรงไปยังผู้ประสานงานโครงการสื่อ และผู้ประสานงานโครงการสื่อจะให้คำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือน และเรื่องการดำเนินงาน นอกจากนั้นผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ยังมีที่ปรึกษาคือที่ปรึกษาโครงการวิทยุชุมชนที่เป็นนายสถานีของสถานีวิทยุฯ อีกด้วย ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในวันทำงานปกติ และได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้ประสานงานโครงการสื่อ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆของการทำงานที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 1. จัดตารางการออกอากาศสำหรับสถานีวิทยุ
 2. ตรวจตราการออกอากาศเพื่อสร้างความมั่นใจว่า การออกอากาศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิฯ
 3. ประสานงานและปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ, นักจัดรายการและอาสาสมัคร เพื่อให้การออกอากาศเป็นไปตามแผนงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์
 4.  จัดอบรมการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่อาสาสมัครและนักจัดรายการ
 1. เก็บบันทึกการออกอากาศและการโทรเข้ามาร่วมรายการของผู้ฟัง
 2. ออกแบบแผ่นพับและโฆษณาตารางการออกอากาศไปยังชุมชนแรงงานข้ามชาติและผู้อพยพรวมทั้งชุมชนชาติพันธุ์
 3. ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องส่งของสถานีให้อยู่ในสภาพดี
 4. ทำงานร่วมกับโครงการอื่นของมูลนิธิฯเพื่อการวิจัยและออกแบบรายการสำหรับการออกอากาศให้มีความหลากหลาย
 5. จัดทำรายงานไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการตามแผนงาน
 6. จัดทำแผนงานประจำเดือนสำหรับการทำกิจกรรมและการใช้งบประมาณ
 7. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของโครงการ, การประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ,  การประชุมประจำปีของมูลนิธิฯ(รีทรีท)และ เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

การรณรงค์

 1. ร่วมทำงานกับชุมชนท้องถิ่น, องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรรัฐบาลเพื่อประชาสัมพันธุ์สถานีวิทยุชุมชนเชียงใหม่ของมูลนิธิฯ
 2. เข้าร่วมการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลเรื่องโครงการวิทยุชุมชนของมูลนิธิฯ
 3. เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุมต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้รับเชิญ เพื่อประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ และสร้างความเข้าใจรวมทั้งทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯและชุมชนแรงงานข้ามชาติหากได้รับการร้องขอ
 4. ช่วยออกแบบและพัฒนาสื่อหรือสื่อรณรงค์ รวมทั้งการจัดนิทรรศการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

ทักษะและความสามารถ

 • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการสถานีวิทยุชุมชน
 • สื่อสารภาษาไทย และภาษาไทยใหญ่ได้ดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเด็นแรงงานข้ามชาติและสนับสนุนสิทธิของแรงงานข้ามชาติผ่านวิทยุ
 • มีประสบการณ์การทำงานที่มีหลากหลายวัฒนธรรมและใช้หลายภาษาในองค์กร
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการจัดองค์กรได้อย่างดี และสามารถเป็นผู้นำได้
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • หากมีความสามารถสื่อสารภาษาชาพม่าได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,500 -15,000 บาท ตามประสบการณ์การทำงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่ง CV พร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2 ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่) ก่อนวันที่  15 กันยายน 2560

Add comment


Security code
Refresh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker