thefappeninggirls.com

รับสมัครงาน ผู้จัดการการเงิน-บัญชี

รับสมัครงาน ผู้จัดการการเงิน-บัญชี

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

แผนกโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป(ASU)

รายละเอียดลักษณะงาน

ผู้จัดการการเงิน-บัญชี

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP FOUNDATION) เป็นมูลนิธิฯ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อให้ความรู้ให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน การเข้าถึงการศึกษา สิทธิเรื่องสุขภาพและสิทธิสตรี ผ่านสื่อและกิจกรรมของแต่ละโครงการภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังทำงานในเชิงบูรณการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

มูลนิธิฯ มีความต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน โดยมีคุณสมบัติ และหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี

2. มีประสบการณ์ในการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และหากสามารถสื่อสารภาษาไทใหญ่ หรือพม่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น Quick Book pro 2016

5. มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ในหน้าที่

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

7. มีความสามารถขับขี่ยานพาหนะและมีใบอนุญาตขับขี่

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

การควบคุมทางการเงินและการบัญชี

  • ดูแลการดำเนินการทางการเงินการบัญชีทั้งหมดของมูลนิธิฯ และดำเนินการให้มีการควบคุมทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้
  • จัดทำรายงานการเงินและการบัญชีประจำเดือน(ทุกสิ้นเดือน) เพื่อเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมบริหารในเดือนถัดไป
  •  จัดทำรายงานการเงิน (ไตรมาศ/หกเดือน/ประจำปี) สำหรับแหล่งทุนตามที่ได้รับการร้องขอจากแหล่งทุนและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ
  • ตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชีและการเงินแก่แหล่งทุนตามที่มีการร้องขอจากแหล่งทุนและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

การจัดทำรายงานและเอกสารทางการเงินและบัญชี

 

  • ร่วมกับคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ ในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามนโยบายทางการเงินและนโยบายด้านอื่น ๆ
  • ให้การสนับสนุนและทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีถูกต้องและทันสมัย
  • ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีและการเงินของมูลนิธิหากมีความจำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากทีมบริหาร
  • ประสานงานอย่างสม่ำเสมอกับฝ่ายต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้
  • เข้าร่วมการประชุมและการอบรมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี รวมทั้งการประชุมกับแหล่งทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

 

กิจกรรมทั่วไปของมูลนิธิMAP

 

  • เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่, การประชุมประจำปี และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ตามความเหมาะสม

 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท

 

หากคุณมีคุณสมบัติตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่ง CV พร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2 ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อและสัมภาษณ์

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker