thefappeninggirls.com

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

แผนกโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป(ASU)

รายละเอียดลักษณะงาน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP FOUNDATION) เป็นมูลนิธิฯ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อมุ่งให้ความรู้ให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในช่วงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน การเข้าถึงการศึกษา สิทธิเรื่องสุขภาพและสิทธิสตรี ผ่านสื่อและกิจกรรมของแต่ละโครงการภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังทำงานในเชิงบูรณการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

มูลนิธิฯ มีความต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนงบประมาณประจำปีร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ
  2. ติดตามการใช้งบประมาณของโครงการฯ
  3. ทำบัญชีรายรับ -  รายจ่าย  ประจำเดือน
  4. ทำการรวบรวมและ ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของทุกโครงการ และดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปี
  5. นำข้อมูลทางบัญชีบันทึกลงโปรแกรมสำเร็จรูป Quick Book pro 2016
  6. ทำรายงานการเงินตามช่วงเวลาที่แหล่งทุนกำหนด
  7. นำส่งเงินสมทบประกันสังคม และจัดการระบบภาษีในส่วนที่มูลนิธิฯ ต้องดำเนินการ
  8. ติดต่อประสานงาน  เข้าร่วมการประชุม หรือเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีกับแหล่งทุนตามที่ได้รับมอบหมาย
  9. เข้าร่วมการประชุมของโครงการ  การประชุมเจ้าหน้าที่ และการประชุมประจำปี รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
  10. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการบัญชี
2. มีประสบการณ์ในการทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และหากสามารถสื่อสารภาษาไทใหญ่ หรือพม่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น Quick Book pro 2016
5. มีความรับผิดและชอบซื่อสัตย์ในหน้าที่
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. มีความสามารถขับขี่ยานพาหนะและมีใบอนุญาตขับขี่

 

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,500 บาท + เงินเพิ่มตามประสบการณ์การทำงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่ง CV พร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2 ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เรื่อง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อและสัมภาษณ์

 

Add comment


Security code
Refresh

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker