รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

                  โครงการสื่อ MAP Multi-Media (MMM)

รายละเอียดลักษณะงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2017

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสื่อและโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป   ซึ่งโครงการสื่อจะมุ่งการทำงานไปที่การผลิตสื่อต่างรวมทั้งเว็บไซต์ของมูลนิธิฯส่วนโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปมุ่งประเด็นการทำงานไปที่การบริหารจัดการทั่วไปได้แก่เจ้าหน้าที่, การเงินและการบัญชีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, สำนักงาน, นโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน, และงานเลขานุการมูลนิธิฯ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะรายงานโดยตรงต่อผู้ประสานงานโครงการสื่อและจะได้รับคำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือนและเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในตำแหน่ง  ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในวันทำงานปกติรวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นของการทำงานตามที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑.     จัดการดำเนินการเรื่องโดเมนและโฮสต์ของเว็บไซต์มูลนิธิฯ

๒.     ดูแลและอัพโหลดข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

๓.     ดูแลเว็บไซต์วิทยุชุมชนและเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ของมูลนิธิฯ

๔.     เป็นผู้นำและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆให้ทันสถานการณ์

๕.     ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สื่อ ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอและเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ

๖.      มีส่วนร่วมในการผลิตออดิโอซีดี อัดเสียง ตัดต่อเสียง และไรท์แผ่นซีดี

๗.    ร่วมกิจกรรมกับทีม ในการลงพื้นที่ แจกสื่อและติดตามสื่อต่างๆ

๘.     รวบรวมข้อมูล สถิติในเว็บไซต์

๙.     เป็นเจ้าหน้าที่ภายเทคนิคสำหรับสถานีวิทยุ

๑๐.   ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑๑.   จัดหาข้อมูลสำหรับการซื้ออุปกรณ์คอมคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการตัดสินใจเมื่อทางมูลนิธิฯต้องการจัดซื้อ

๑๒.   จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๑๓.   ทำบันทึกและตรวจเช็คการให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆของสำนักงานเช่นโปรเจคเตอร์กล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฯลฯ

๑๔.   ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เมื่อประสบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์

 

ทักษะและสมรรถนะ:

 

-         มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในประเด็นแรงงานข้ามชาติและสนับสนุนสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

-         มีความพร้อมในการใช้ทักษะด้านไอทีเพื่อสนับสนุนการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

-         ความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์ / ตรวจสอบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

-         ทักษะทางเว็บไซต์: สามารถใช้ HTML, CSS, PHP, SQL ฐานข้อมูล, CMS (Joomla)

-         มีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอทีหรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

-         ประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน

-         สามารถใช้ภาษาได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

-         ซอฟต์แวร์: Microsoft office

-         มีทักษะการบันทึกเสียงและการแก้ไขเสียงที่ดี

-         สามารถทำงานเป็นเป็นทีมและอิสระ ทำงานได้อย่างครบถ้วนและเน้นรายละเอียด

-         มีความคิดสร้างสรรค์

เงินเดือนเริ่มต้นที่ 12,500-15,000 บาทตามประสบการณ์การทำงาน

หากคุณมีคุณสมบัติตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นสามารถส่งCVพร้อมทั้งชื่อของบุคลอ้างอิง 2ท่านที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมจดหมายแนะนำตัวมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

เรื่องเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2017” ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2560

 

รับสมัคร ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

โครงการสื่อ(MMM) วิทยุชุมชน

ผู้จัดการสถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)

รายละเอียดลักษณะงาน

สถานีวิทยุชุมชน(เชียงใหม่)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานีวิทยุชุมชนซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสื่อของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ  การผลิตสื่อสำหรับให้ความรู้และเป็นสื่อการรณรงค์ในภาษาแรงงานข้ามชาติเช่น ภาษาพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่   และจะมีการขยายขอบเขตไปยังภาษาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ อื่นๆตามความเหมาะสม  ภารวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  นอกจากนั้นยังทำการแปลภาษาของสื่อจากภาครัฐให้เป็นภาษาของแรงงานอีกด้วย  ทั้งนี้โครงการสื่อเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการอื่นๆของมูลนิธิฯในการผลิตสื่อต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตัวอย่างสื่อของทางโครงการได้แก่  สารคดี  หนังสือ  นิตยสาร แผ่นพับ ซีดี วีดีโอซีดี และวิทยุชุมชน

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker