thefappeninggirls.com

รับสมัครงาน/อาสาสมั้คร

รับสมัครงาน ผู้จัดการการเงิน-บัญชี

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

แผนกโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป(ASU)

รายละเอียดลักษณะงาน

ผู้จัดการการเงิน-บัญชี

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP FOUNDATION) เป็นมูลนิธิฯ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อให้ความรู้ให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน การเข้าถึงการศึกษา สิทธิเรื่องสุขภาพและสิทธิสตรี ผ่านสื่อและกิจกรรมของแต่ละโครงการภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังทำงานในเชิงบูรณการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน(OHS Field Officer)

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

โครงการความปลอดภัยในที่ทำงานอยู่ภายใต้โครงการสิทธิแรงงาน (LRA)

รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน(OHS Field Officer)


OHS Field Officer (เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน) รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ และอ.แม่สอด จ.ตาก
โครงการความปลอดภัยในที่ทำงาน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่แรงงานข้ามชาติ โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนแรงงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานรู้ถึงความปลอดภัยในการทำงาน, สนับสนุนให้แรงงานมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น ปรับปรุงการเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ (สุขภาพ, การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม, ค่าสินไหมทดแทน) สำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
โครงการความปลอดภัยในที่ทำงานอยู่ภายใต้โครงการสิทธิแรงงาน (LRA) โดยจะต้องรายงานต่อผู้ประสานงาน LRA ตำแหน่งนี้ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ประจำที่สำนักงานจ.เชียงใหม่ และอ.แม่สอด(ตามความจำเป็น)

รับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

เขียนโดย Super User on . Posted in รับสมัครงาน

แผนกโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป(ASU)

รายละเอียดลักษณะงาน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP FOUNDATION) เป็นมูลนิธิฯ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อมุ่งให้ความรู้ให้กับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยในช่วงตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน การเข้าถึงการศึกษา สิทธิเรื่องสุขภาพและสิทธิสตรี ผ่านสื่อและกิจกรรมของแต่ละโครงการภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิฯ อีกทั้งยังทำงานในเชิงบูรณการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และไม่แสวงหาผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker