จุดเริ่มต้น

 

 ใน ปีพ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) ได้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าจำนวนกว่าพันคนเข้ามาทำงานในจังหวัด เชียงใหม่ ในงานก่อสร้างโรงแรม หมู่บ้านจัดสรร และโรงพยาบาลต่างๆในตัวเมือง ณ เวลานั้น แทบจะไม่มีการจัดสวัสดิการเพื่อแรงงานข้ามชาติเลย เมื่อแรงงานเหล่านี้พยายามที่จะเข้ารับการบริการด้านสุขภาพก็พบอุปสรรคทาง ด้านภาษา และค่าธรรมเนียมสูงเกินกว่าที่แรงงานฯจะสามารถจ่ายได้  ดัง นั้นกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจึงได้ริเริ่มหา

 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการจัดอบรมกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้สามารถแปลภาษาที่โรงพยาบาล  รวม ทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพในชุมชนแรง งานฯต่อไป โดยในช่วงเริ่มต้นนี้ได้เน้นการทำงานกับชุมชนแรงงานก่อสร้างเป็นอันดับแรก  ต่อ มามูลนิธิแมพได้มีความสัมพันธ์อันเหนี่ยวแน่นและได้รับความไว้วางใจจนกลาย เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแรงงานข้ามชาติ ทำให้พบว่ามีปัญหาต่างๆ มากมายที่แรงงานข้ามชาติได้รับ มูลนิธิแมพจึงขยายขอบเขตการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะได้สามารถร่วมแก้ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต่อ มามูลนิธิแมพได้เริ่มทำการออกอากาศในภาษาชาติพันธุ์สามภาษาคือ ภาษาพม่า กะเหรี่ยงและ ไทใหญ่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงแรงงานข้ามชาติให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขอนามัย ซึ่งในขณะนั้นมูลนิธิแมพยังเป็นที่รู้จักกันในนาม โครงการแมพ หรือโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพ (MAP: Migrant Assistance Programme) นอกจากนั้นแมพยังได้ก่อตั้งบ้านพักฉุกเฉินขึ้นสำหรับ ผู้อพยพที่ต้องการที่พักและการดูแลในภาวะวิกฤตอีกด้วย

 

ในปีพ.ศ.2545 (ค.ศ.2002 ) มูลนิธิแมพได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิภายใต้กฎหมายไทย โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์” แต่ยังคงใช้ชื่อตามตัวอักษรย่อ MAP(แมพ)ซึ่งได้กลายเป็นชื่อที่ได้รับความคุ้นเคยสำหรับกลุ่มชุมชนแรงงานข้ามชาติ